DPU Startup University


DPU เป็นมหาวิทยาแห่งแรกของประเทศในการผลักดันให้นักศึกษาสามารถร้างความสำเร็จด้านการทำงานและธุรกิจจริงตั้งแต่อยู่ในรั้วมหาวิทยาลัย ความสำเร็จนั้นอาจมาจากหลากหลายูปแบบ เช่น การทำธุรกิจส่วนตัวของตัวเอง การทำ Start Up การทำโครงการต่าง ๆ กับทั้งภาคเอกชนและภาครัฐ ที่สามารถวัดผลสำเร็จได้จริงและเป็นผลสำเร็จที่ช่วยนักศึกษาในการสร้างธุรกิจต่อยอดหลังจากจบการศึกษา และ/หรือนำความสำเร็จในรั้วมหาวิทยาลัย ดังกล่าวเป็นหนึ่งในการสร้างความแตกต่างเมื่อไปสมัครงานทั้งในภาคเอกชนและภาครัฐ

โดยปรัชญาหลักของ DPU คือความสำเร็จในการทำงานของนักศึกษานั้นไม่ต้องรอถึงเรียนจบและเข้าทำงาน นักศึกษา DPU สามารถสร้างความสำเร็จด้านการทำงานและ/หรือด้านการประกอบธุรกิจได้ตั้งแต่อยู่ในรั้วมหาวิทยาลัย โดย DPU จะเป็นผู้สร้าง Ecosystem ที่พร้อมสนับสนุนนักศึกษาให้ประสบความสำเร็จก่อนนักศึกษาของมหาวิทยาลัยอื่น

ตัวอย่างของความสำเร็จด้านการทำงานและธุรกิจตั้งแต่อยู่ในรั้วมหาวิทยาลัย ในแต่ละคณะ เช่น


1. คณะ CIBA – การทำ Start Up, การคิดค้นนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ หรือบริการขายผ่านช่องทาง Social Media, การทำ Dropshipping ผ่าน eBay, Amazon, FB, Instagram, การช่วยผู้ประกอบการนำระบบ Blockchain มาใช้ในองค์กร

2. คณะ CITE – การทำ Start Up, การคิดค้นนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ เกี่ยวกับ Robot, IOT, การทำผลิตภัณฑ์หรือบริการขายผ่าน ช่องทาง Social Media, การรับจ้างออกแบบ Website, การรับพัฒนา Chatbot ให้ สถานประกอบการ

3. คณะ CIM – การทำธุรกิจสปา, การทำผลิตภัณฑ์ ด้านสุขภาพและความงามจำหน่ายผ่านช่องทางออนไลน์, การให้ บริการ สุขภาพและความงามตามที่อยู่อาศัยหรือสถานประกอบการ, การเปิดร้านอาหารเพื่อสุขภาพ, การทำและขายอาหารเพื่อ สุขภาพผ่าน Online Channel, การทำ Home Delivery

4. คณะ ANT และคณะศิลปกรรมศาสตร์ – การทำ 3D model, Visual Effects ขายในตลาด Online, การรับจ้างทำ 3D model, Visual Effects ให้กับสถานประกอบการ, การทำ Online Game, การรับจ้างออกแบบ Website, Software add-ins

5. คณะนิเทศศาสตร์ – การทำ Youtube Channel ของตัวเอง เช่น News Channel, Entertainment Channel, การทำ Affiliate Marketing ผ่าน Youtube, FB, Instagram, การรับทำ Digital Marketing Campaign, การเป็น Gamecasters, Vloggers

6. คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม – การพัฒนาห้องพักและขายห้องพักใน AirBnB, การรับทำ Revenue Management ให้กับ โรงแรมขนาดกลางและขนาดเล็ก, การเปิดสถานบันเทิง สถานที่ท่องเที่ยว, การร่วมมือกับภาครัฐและสถานท่องเที่ยวต่าง ๆ ใน การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว

7. คณะนิติศาสตร์ – การรับให้คำแนะนำด้านกฎหมายและคดีความแก่ภาครัฐ ภาคเอกชนหรือบุคคลทั่วไป, การทำ Robot Lawyer, การทำ Youtube channel, FB และ Instagram Page เพื่อแนะนำกฎหมายต่าง ๆ แก่บุคคลทั่วไป

8. คณะศิลปศาสตร์ – การทำ Chatbot เพื่อสอนภาษา, การสร้างความสามารถด้านภาษาให้กับองค์กรทั่วไป, การรับพัฒนางาน ต่าง ๆ ให้กับภาคธุรกิจและภาครัฐที่เกี่ยวกับการใช้ภาษา

9. คณะรัฐประศาสนศาสตร์ – การร่วมมือกับองค์กรภาครัฐ องค์กรท้องถิ่นในการพัฒนาชุมชนในด้านต่าง ๆ, สนับสนุนชุมชน ขายผลิตภัณฑ์ OTOP ผ่านช่องทาง Online, การทำบทวิเคราะห์นำเสนอองค์กรภาครัฐในการปรับเปลี่ยนกฎหมาย กฎระเบียบ ที่ตอบรับการเปลี่ยนแปลงของ Thailand 4.0

การปรับเปลี่ยนจากมหาวิทยาลัยที่เป็นแหล่งเรียนรู้ สู่มหาวิทยาลัยที่ เป็น Ecosystem
เพื่อให้นักศึกษาสร้างความสำเร็จตั้งแต่อยู่ในมหาวิทยาลัยได้
เริ่มขึ้นแล้วที่ DPU โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. การปรับหลักสูตรที่เน้นการเรียนเป็นเน้นการริเริ่ม สร้างและพัฒนา

- เปลี่ยนการให้ความสำคัญของเกรดและการจบการศึกษา (Graduation) มาเป็นการสร้าง ความสามารถและความสำเร็จให้กับนักศึกษา โดยการบูรณาการการสร้างความสำเร็จตั้งแต่อยู่ในรั้วมหาวิทยาลัยเข้าไปยังหลักสูตร กล่าวคือ

 • ในปีที่ 1 เปลี่ยนการสอนตามลำดับขั้นตอนเดิม คือเริ่มจากเรียนวิชาพื้นฐานในปีแรก ๆ เป็นการสอนแบบสร้างแรงบันดาลใจ (Inspiration) โดยมีการนำเอากรณีศึกษาของบุคคลที่ประสบความสำเร็จในด้านธุรกิจและด้านต่าง ๆ มาพูดคุยและให้คำแนะนำนักศึกษา รวมถึงการเปลี่ยนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (General Education) เป็นวิชาที่เน้น Innovation และ Technology เพื่อให้นักศึกษาเห็นโอกาสในการสร้างธุรกิจใหม่ ๆ และ/หรือโอกาสที่จะเข้าไปสร้างคุณค่าให้กับภาคธุรกิจและภาครัฐ
 • ในปีที่ 2 หลังจากได้ถูกสร้างแรงบันดาลใจในปีที่ 1 เป็นปีที่นักเรียนสามารถค้นหาไอเดียทางธุรกิจและ/หรือโครงการต่าง ๆ ได้ ด้วยตัวเอง และสามารถทำแผนธุรกิจ แผนการเงิน แผนการตลาด สร้าง Prototype และทดสอบผลิตภัณฑ์ และบริการ รวมถึงหาแหล่งเงินทุนเพื่อสร้างกิจการ หรือโครงการของตัวเอง โดยกิจการหรือโครงการดังกล่าวเป็นกิจการที่หารายได้ และ/หรือสร้างคุณค่าให้ ภาคธุรกิจหรือภาครัฐได้จริง และเป็นกิจการหรือโครงการทีเน้น Innovation และ Technology
 • ในปีที่ 3 เป็นปีแห่งการนำไอเดียการประกอบธุรกิจหรือโครงการต่าง ๆ ที่คิดในปีที่ 2 มาสร้างขึ้นมาอย่างเป็นรูปธรรม และสามารถเริ่มปฏิบัติการได้ภายในปี 3 โดยการเรียนส่วนใหญ่เรียนจาก Capstone Class โดยหัวข้อเป็นหัวข้อที่นักศึกษาเลือกได้เอง (จากปีที่ 2)
 • ในปีที่ 4 เป็นปีแห่งการเรียนรู้นอกมหาวิทยาลัย คือการผลักดันให้กิจการหรือโครงการของตัวเองที่ได้เริ่มต้นในปีที่ 3 มาต่อยอดให้ประสบความสำเร็จมากยิ่งขึ้น และ/หรือการทำ Internship หรือ สหกิจ แบบเต็มปี

- ใช้รูปแบบการสอนแบบ Finland Model คือลดการสอนแบบรายหัวข้อเป็นการสอนตามสถานการณ์และแฝงความรู้ตามหัวข้อต่าง ๆ อยู่ในสถานการณ์ นั้น ๆ เช่น การแข่งขันการบังคับ Robot สามารถสร้างความรู้แก่นักศึกษาในหลายหัวข้อในวิชาคณิตศาสตร์ เช่น

 • มุม (Angles)
 • พิกัด (Coordinates)
 • บัญญัติไตรยางค์ (Extrapolation)
 • ความสัมพันธ์ระหว่างระยะทาง ความเร็วและเวลา (Relationship between speed, distance and time)
 • การทำ Optimization

2. การปรับวิธีการสอนของอาจารย์จากการสอนเป็นการสร้างแรงบันดาลใจและให้คำแนะนำ

 • ลดการสอนแบบ Lecture เปลี่ยนเป็นการสอนแบบการสร้าง การคิดริเริ่มโดยตัวนักศึกษา
 • ลดการสอนแบบอธิบายทฤษฎี แต่เปลี่ยนเป็นการกระตุ้นและสนับสนุนให้นักศึกษาคิดวิธีหรือทฤษฎีของตัวเองขึ้นมาได้เอง
 • เปลี่ยนสื่อการสอนแบบฉายสไลด์จาก powerpoint เป็นการสอนโดยใช้ Multimedia เช่น VDO, Animation, Infographic, Gamification, Workshop
 • การเปลี่ยนการสอนในห้องเรียน เป็นการสอนนอกห้องเรียน เช่น สถานประกอบการ ห้อง workshop
 • เลิกการประเมินผลนักศึกษาจากการสอบในกระดาษแบบเดิม เป็นการประเมินผลจากผลลัพธ์ของผลงานที่นักศึกษาได้ริเริ่มสร้างสรรค์ด้วย ตัวนักศึกษาเอง (Invention-Based Learning) เช่น รายได้ของชิ้นงาน จำนวนลูกค้า ผลกระทบเชิงบวกต่อสังคมและธุรกิจที่ได้จากนวัตกรรมของนักศึกษา
 • หัวข้อของการปฏิบัติการในวิชา และพัฒนาชิ้นงานต่าง ๆ เปลี่ยนจากการถูกกำหนดโดยอาจารย์มาเป็นหัวข้อที่ถูกกำหนดโดยตัวนักศึกษา ซึ่งจะเชื่อมโยงกับเป้าหมายด้านอาชีพของนักศึกษาได้ดีกว่า
 • การนำผู้ประสบความสำเร็จจากภาคธุรกิจและภาครัฐในด้านต่าง ๆ มาเป็นผู้ช่วยสร้างแรงบันดาลใจและช่วยให้นักศึกษาค้นหาความเป็นตัวเอง กำหนดจุดมุ่งหมายของชีวิต และไอเดียในการทำธุรกิจและการสร้างคุณค่าให้ ภาคธุรกิจและภาครัฐ
 • เปลี่ยนการสอนแบบ Instructor-Led Training ไปเป็น Peer-to-Peer Learning โดยให้ นักศึกษาเรียนรู้จากนักศึกษาด้วยกัน และอาจารย์เปลี่ยนบทบาทเป็นผู้ช่วยเหลือและให้ การสนับสนุน

3. การปรับกายภาพของมหาวิทยาลัยที่เน้นห้องเรียนเป็นการเน้นห้องปฏิบัติ เช่น Makerspace

 • Makerspace คือสถานที่ที่นักศึกษาจากหลากหลายคณะ หลากหลายพื้นฐานความรู้ รวมถึงบุคคลภายนอกที่เป็น Makers หรือ Entrepreneurs ที่มีความต้องการที่คล้ายกันในการสร้างธุรกิจหรือสร้างโครงการของตัวเอง โดยเฉพาะด้าน Innovation และ Technology มาทำงานร่วมกันเพื่อสร้างนวัตกรรมต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อภาคธุรกิจและภาคสังคม โดยใน Makerspace มหาวิทยาลัยจะสนันสนุนทั้งด้านการสร้างไอเดีย อุปกรณ์ ทั้ง Hardware และ Software เช่น 3D Printers, 3D Scanners, Laser Cutters, 3D Design Software, Web Hosting และมี mentor คอยให้การสนับสนุนและช่วยเหลือเพื่อให้นักศึกษาสามารถนำโครงการที่วางแผนไว้ มาสร้างได้สำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม โดยการเรียนแบบ Capstone ส่วนใหญ่ จะเรียนใน Makerspace
 • นอกจากนี้ Makerspace ของ DPU ยังจะมีการร่วมมือกับ Makerspace และชมรม Makers ต่าง ๆ ทั้งของประเทศและภูมิภาค เพื่อการแลกเปลี่ยนความรู้ ไอเดียใหม่ ๆ

กิจกรรมของนักศึกษาที่เน้นกิจกรรมทั่วไป เป็นเน้นกิจกรรมที่ช่วยพัฒนานักศึกษาให้เป็นนักริเริ่ม นักสร้างและนักพัฒนา รวมถึงเน้นกิจกรรมที่พัฒนาทักษะด้าน STEM และ Innovation & Technology

- กิจกรรมทั้งของคณะและของมหาวิทยาลัยจะถูกปรับเปลี่ยนให้เป็นกิจกรรมที่เน้นการสร้างนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่สามารถไปต่อยอด ในวิชาต่าง ๆ รวมถึงการสร้างธุรกิจส่วนตัวของตัวเอง เช่น

 • กิจกรรมการแข่งด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี เช่น การแข่งขันการพัฒนา Robot, Drone
 • กิจกรรมดูงานและกิจกรรม/โครงการร่วมมือกับสถานประกอบการและ Startups ต่าง ๆ
 • การจัดตั้งชมรมนักสร้างสรรค์ ชมรม Makers
 • การร่วมมือกับ Makers ต่าง ๆ ของประเทศและภูมิภาคเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้
ทั้งนี้เพื่อช่วยสร้าง Makers’ Culture ให้ เกิดขึ้นในมหาวิทยาลัย

Contact Us

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ที่อยู่ : 110/1-4 ถนนประชาชื่น หลักสี่ กทม 10210
โทรศัพท์ 02-954-7300 โทรสาร 02-589-9605 อีเมล contact@dpu.ac.th

Social media