1. ชื่อทีม :

Application : พาผู้สูงอายุไปโรงพยาบาล

ลำดับ

ชื่อ-นามสกุล

ระดับการศึกษา

สถาบัน

1

น.ส. วริศรา สุขารมณ์

มัธยมศึกษาปีที่ 6

โรงเรียนสตรีนนทบุรี

2

นาย รังสิกร โกษากุล

มัธยมศึกษาปีที่ 6

โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา

3

น.ส. อภิสรากรณ์ โสภณอัมพรเสนีย์

มัธยมศึกษาปีที่ 6

โรงเรียนสุรนารีวิทยา

4

นาย พุฒิพงษ์ ศิรประภาพงศ์

มัธยมศึกษาปีที่ 6

โรงเรียนวัดสุทธิวราราม

5

น.ส. เบญจวรรณ โพธิกุล

มัธยมศึกษาปีที่ 6

โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม

 

2. ชื่อทีม : เทรดเฉดสี

ระบบการแลกเปลี่ยนสินค้า : พอเพียงพอใจ

ลำดับ

ชื่อ-นามสกุล

ระดับการศึกษา

สถาบัน

1

นาย ทรงสิทธิ์ สุพัฒนผลาผล

มัธยมศึกษาปีที่ 6

โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) นนทบุรี

2

น.ส. นลินรัตน์ ชาญสมาธิ์

มัธยมศึกษาปีที่ 6

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี

3

น.ส. ชลีนาถ อิภะวัต

มัธยมศึกษาปีที่ 6

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี

4

น.ส. ทัศนันท์ ขันทอง

มัธยมศึกษาปีที่ 6

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี

5

นาย วรรธนัย สุทัศน์ ณ อยุธยา

มัธยมศึกษาปีที่ 6

โรงเรียนมัธยมวัดดุสิตาราม

 

3. ชื่อทีม :

Application : เพื่อนพาเที่ยว

ลำดับ

ชื่อ-นามสกุล

ระดับการศึกษา

สถาบัน

1

น.ส. ภัทราภา  คุณบุตร

มัธยมศึกษาปีที่ 6

โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย

2

น.ส. ณัฐนันท์ แว่วสอน

มัธยมศึกษาปีที่ 6

โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย

3

น.ส. ธณัฐชา พงศ์วรศิริกุล

มัธยมศึกษาปีที่ 6

โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย

4

น.ส. ณัฐชาภัทร์ บึงไกล

มัธยมศึกษาปีที่ 6

โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย

 

4. ชื่อทีม : Ursula

Application : ศูนย์รวมเครื่องสำอาง

ลำดับ

ชื่อ-นามสกุล

ระดับการศึกษา

สถาบัน

1

น.ส. ศรัจจันทร์ พลอยบุศต์

ปริญญาตรี

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

2

Mr. David Mauricio Nieto duque

ปริญญาตรี

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

3

นาย ปิยะพงษ์ คงเมือง

ปริญญาตรี

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

4

น.ส. สวรรยา แม็คจอห์นสตัน

ปริญญาตรี

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

5

น.ส. ปนัดดา เอี่ยมสะอาด

ปริญญาตรี

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

 

5. ชื่อทีม :

สินค้า : ผลิตภัณฑ์ช่วยทำอาหารโดยไม่ใช้ไฟ

ลำดับ

ชื่อ-นามสกุล

ระดับการศึกษา

สถาบัน

1

น.ส. กมลวรรณ พุ่มแฟง

มัธยมศึกษาปีที่ 5

โรงเรียนกว่างเจ้า (English Program)

2

น.ส. พริมาภัสสร์ เรืองรอง

มัธยมศึกษาปีที่ 5

โรงเรียนกว่างเจ้า (English Program)

3

น.ส. ช่าวชาน หลิว

มัธยมศึกษาปีที่ 5

โรงเรียนกว่างเจ้า (English Program)

4

น.ส. ลดาวัลย์ เจริญพิศาลโกศล

มัธยมศึกษาปีที่ 5

โรงเรียนกว่างเจ้า (English Program)

 

6. ชื่อทีม :

สินค้า : Dessert Lotion

ลำดับ

ชื่อ-นามสกุล

ระดับการศึกษา

สถาบัน

1

นายรัฐชัย เสียใหญ่

มัธยมศึกษาปีที่ 6

โรงเรียนราชวินิตบางเขน

2

นางสาวยุพาพิณ แก้วทอง

มัธยมศึกษาปีที่ 6

โรงเรียนราชวินิตบางเขน

3

นางสาวพิมพ์สิริญา ศรีหล้า

มัธยมศึกษาปีที่ 6

โรงเรียนราชวินิตบางเขน

4

นางสาวนิธิรัตน์ มณีผ่อง

มัธยมศึกษาปีที่ 6

โรงเรียนราชวินิตบางเขน

5

นางสาวสุวิมล อินโต

มัธยมศึกษาปีที่ 6

โรงเรียนราชวินิตบางเขน

กลับสู่หน้าหลัก