ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เว็บไซต์
ศูนย์บริการนักศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

         ปัจจุบันมหาวิทยาลัยมีการขยายตัวอย่างกว้างขวาง  ทั้งในเรื่องของสถานที่  อาคารเรียน  หน่วยงาน และมีการเปิดหลักสูตรใหม่ๆ เพิ่มขึ้น  ประกอบกับจำนวนนักศึกษาที่มีมากขึ้นตามลำดับ  จึงส่งผลทำให้การติดต่อสื่อสารตลอดจนการขอใช้บริการในเรื่องต่างๆ ของนักศึกษามีขั้นตอนที่ยุ่งยาก หรือซับซ้อน และใช้เวลามากขึ้นในการขอรับบริการในแต่ละครั้งจากหน่วยงานต่างๆ  จนบางครั้งอาจเกิดความไม่ต่อเนื่อง  ล่าช้า  หรือนักศึกษาได้รับข้อมูลที่ขัดแย้งกัน  จากสภาพการณ์ดังกล่าวจึงจำเป็นที่จะต้องมีศูนย์รวมการให้บริการนักศึกษาไว้ ณ จุดเดียว เพื่อรองรับและตอบสนองต่อความต้องการของนักศึกษา  รวมทั้งสามารถสร้างระบบการให้บริการและการประสานงานระหว่างหน่วยงานต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพ

  • ไม่พบข่าว