บุคลากร

  • ผู้บริหาร
  • กลุ่มวิชาเทคโนโลยีการอาหาร

  • กลุ่มวิชาบูรณาการสุขภาพและความงาม

  • กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ

  • กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์

  • สำนักงานเลขานุการคณะ

  • ครูปฏิบัติการ