งานวิจัย

ลำดับ
งานวิจัย
ผู้วิจัย
งานวิจัยที่ได้รับทุนจากแหล่งทุนภายนอก
1 Combating the Worst Forms of Child Labour in Shrimp and Seafood ดร.ธิฏิรัตน์ ทิพรส
2 การศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาแผนยุทธศาสตร์เพื่อการปรองดองภายในเขต กทม. ดร.กมลทิพย์ อาร์ธอส และ อ.สิริลักษณ์ หุ่นศรีงาม
งานวิจัยที่ได้รับทุนจากแหล่งทุนภายใน
1 รายการคำศัพท์พื้นฐาน 1,000 คำ ในการเรียนการสอนรายวิชา SC 103 อ.พิชญ์นาฏ สุทธิสมณ์
2 รายการคำศัพท์พื้นฐาน 1,000 คำ ในการเรียนการสอนรายวิชา MA 103 อ.สายฝน เทียมแก้ว
3 การประยุกต์แบบจำลอง 2 มิติ สำหรับคำนวณการไหลเวียนของน้ำในทะเลสาบสงขลา อ.ธัญญะ พรหมศร
4 การบูรณาการวิชาหลักสถิติกับการประกอบธุรกิจสำหรับนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี อ.เฉลิมสิน สิงห์สนอง
5 การพัฒนาโปรแกรมเพื่อใช้ทดสอบความรู้ความเข้าใจสำหรับวิชาคณิตศาสตร์และสถิติในชีวิตประจำวัน อ.นภาภรณ์ จันทรศัพท์
6 การใช้ประโยชน์กากใยสับปะรดที่เหลือจากโรงงานอุตสาหกรรมในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์สปาสำหรับผิวกาย อ.ทิพย์สุดา ถ้ำแก้ว และ อ.ปัณรสี สู่ศิริรัตน์
7 ตัวแบบพยากรณ์จำนวนประชากรผู้สูงอายุในกรุงเทพมหานครระหว่างปี พ.ศ. 2554-2558 อ.วีรพา ฐานะปรัชญ์
8 รูปแบบความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านภาวะโลกร้อนกับผลผลิตข้าวของประเทศไทย อ.กิตยาการ อิศรางกูร ณ อยุธยา
9 การเปรียบเทียบวิธีการประมาณค่าจุดเปลี่ยนในตัวแบบการถดถอยแบบทีพี อ.ธิฎิรัตน์ ทิพรส
10 การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของ Allan Variance และ Overlapping Allan Variance ในการหา Noise Model ของออสซิลเลเตอร์  อ.ทัดดาว  แนบเนียน
11 การศึกษาผลสัมฤทธิ์วิชาวิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิตและสังคม เรื่อง การเปลี่ยนแปลงของเปลือกโลกและบรรยากาศ โดยใช้การพัฒนาการคิดด้วยการใช้คำถามหมวกความคิด 6 ใบ อ.วิสุทธิ์  ตรีเงิน
12 ปัจจัยและลำดับความสำคัญของปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาฟิสิกส์ : กรณีศึกษานักศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ดร.ธันยากร ช่วยทุกข์เพื่อน
13 การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกเรียนในระดับอุดมศึกษาที่มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ดร.ธันยากร ช่วยทุกข์เพื่อน
14 การกำจัดฟอสฟอรัสในน้ำทิ้งโดยการดูดซับบนแคลเซียมคาร์บอเนตและแคลเซียมออกไซด์ : กรณีศึกษาการใช้เปลือกไข่เป็นตัวดูดซับ อ.เสาวภา ยอดสูงเนิน
15 Clam Chili Paste Development by Mixture Design ดร.บุศรินทร์ จงเจริญยานนท์
16 คุณสมบัติเชิงหน้าที่ของถั่วขาวและการประยุกต์แป้งถั่วขาวในผลิตภัณฑ์จนมอบ ดร.บุศรินทร์ จงเจริญยานนท์