วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบูรณาการสุขภาพและความงาม

สาขาวิชาบูรณการสุขภาพและความงาม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556

ชื่อปริญญา

ชื่อเต็ม(ภาษาไทย)
วิทยาศาสตรบัณฑิต (บูรณาการสุขภาพและความงาม)
ชื่อย่อ(ภาษาไทย)
วท.บ. (บูรณาการสุขภาพและความงาม)
ชื่อเต็ม(ภาษาอังกฤษ)
Bachelor of Science (Integration of Health and Beauty)
ชื่อย่อ(ภาษาอังกฤษ)
B.Sc. (Integration of Health and Beauty)

คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา

เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทุกสาขา จากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะแล้ว หรือการศึกษาเทียบเท่าอื่น

แนวทางการประกอบอาชีพ

บัณฑิตสามารถประกอบอาชีพเกี่ยวกับสุขภาพและความงาม ตามสถานที่ต่างๆ ได้หลากหลาย ทั้งภาครัฐและเอกชน เช่น โรงพยาบาล หน่วยสุขภาพและความงาม สถานประกอบการธุรกิจเกี่ยวกับสุขภาพและความงาม โรงแรมและรีสอร์ท ประกอบธุรกิจส่วนตัว และศึกษาต่อในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องระดับปริญญาโท และปริญญาเอก

จุดเด่นของหลักสูตร

เป็นหลักสูตรระดับปริญญาตรี ที่เปิดเป็นแห่งแรกในประเทศไทย เน้นการเรียนทฤษฎีและ ภาคปฏิบัติควบคู่กันโดยมีศูนย์ฝึกวิชาชีพ สปาและนวดไทยเพื่อสุขภาพ DPU Place Spa นอกจากนี้ยังได้รับความร่วมมือจากบริษัท แพน ราชเทวี กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และ SPA Cenvaree ในเครือ Central Hotels Resorts ซึ่งเป็นสถานบริการที่ประสบผลสำเร็จและมีชื่อเสียงทางด้านสุขภาพและความงามในปัจจุบัน

อัตราค่าเล่าเรียน

หน่วยกิตละ 1,500 บาท