โครงสร้างหลักสูตร สาขาวิชาบูรณาการสุขภาพและความงาม

รวม 135 หน่วยกิต

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (30 หน่วยกิต)

 

กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 6 หน่วยกิต
บังคับ 1 รายวิชา 3 หน่วยกิต
การพัฒนาคุณภาพชีวิตแบบองค์รวม
(3)
เลือก 1 รายวิชา 3 หน่วยกิต
ปรัชญากับชีวิต
(3)
ไทยศึกษา
(3)
อารยธรรมโลก
(3)
การคิดเชิงวิจารณญาณและสร้างสรรค์
(3)

 

กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 9 หน่วยกิต

เลือกอย่างน้อย 1 รายวิชา
การจัดการธุรกิจสำหรับผู้ประกอบการใหม่
(3)
การวิเคราะห์และการทำแผนธุรกิจ
(3)
เลือก 1 หรือ 2 รายวิชา ให้รวมกับรายวิชาข้างต้นเป็น 9 หน่วยกิต
มนุษย์กับสังคม เศรษฐกิจและการเมือง
(3)
จิตวิทยาเชิงบวกเพื่อคุณภาพชีวิต
(3)
การศึกษาเพื่อสร้างพลเมือง
(3)
ประชาคมอาเซียน
(3)
จิตสาธารณะเพื่อชุมชน
(3)
กฎหมายในชีวิตประจำวัน
(3)
คุณภาพชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
(3)

 

กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 6 หน่วยกิต

บังคับ 1 รายวิชา 3 หน่วยกิต
คณิตศาสตร์และสถิติในชีวิตประจำวัน
(3)
เลือก 1 รายวิชา 3 หน่วยกิต
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อคุณภาพชีวิตและสังคม
(3)
สุขภาพเพื่อชีวิต
(3)

 

กลุ่มวิชาภาษา 9 หน่วยกิต

ภาษาอังกฤษปรับพื้นฐาน
(-)
ภาษาอังกฤษ 1
(3)
ภาษาอังกฤษ 2
(3)
ทักษะการสื่อสารภาษาไทย
(3)

กลุ่มวิชาแกน (33 หน่วยกิต)

หลักชีววิทยา
(3)
ปฏิบัติการหลักชีววิทยา
(1)
กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา มนุษย์
(3)
ปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์และ สรีรวิทยามนุษย์
(1)
หลักเคมี
(3)
ปฏิบัติการหลักเคมี
(1)
โภชนศาสตร์
(3)
สุขภาพและความงามเบื้องต้น
(3)
การจัดการธุรกิจสุขภาพและความงาม
(3)
สุขภาพจิต
(3)
สำนักงานอิเล็กทรอนิกส์
(3)
ภาษาอังกฤษเพื่อจุดประสงค์เฉพาะ 1
(3)
ภาษาอังกฤษเพื่อจุดประสงค์ เฉพาะ 2
(3)

กลุ่มวิชาเอก (66 หน่วยกิต)

โภชนบำบัด (3)
การจัดการอาหาร (3)
การควบคุมน้ำหนัก (3)
การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ (3)
ฝึกปฏิบัติการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ (1)
ลีลาศเพื่อสุขภาพ (1)
การออกกำลังกายกระชับสัดส่วน (1)
โยคะเพื่อสุขภาพ (1)
การนวดแผนไทยเพื่อสุขภาพ (3)
ฝึกปฏิบัติการนวดแผนไทยเพื่อสุขภาพ (1)
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสปา (3)
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเครื่องสำอาง (3)
ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติเพื่อสุขภาพและความงาม (3)
เครื่องมือที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพและความงาม (3)
สปาและธุรกิจสปา (3)
ฝึกปฏิบัติสปาและธุรกิจสปา (1)
สุขภาพและความงาม (3)
การดูแลใบหน้า (3)
การดูแลร่างกาย (3)
สุวคนธบำบัด (3)
ฝึกปฏิบัติสุวคนธบำบัด (1)
วิทยาศาสตร์เครื่องสำอางการแต่งสี (3)
นวัตกรรมเครื่องสำอาง (3)
จริยธรรมและกฎหมายด้านบริการและการจัดการสุขภาพ (3)
บุคลิกภาพและจิตวิทยาสำหรับการบริการด้านสุขภาพและความงาม (3)
การศึกษาดูงานทางธุรกิจสุขภาพและความงาม (1)
สัมมนาทางสุขภาพและความงาม (1)
ฝึกงาน (200 ชั่วโมง) (3)

หมวดวิชาเลือกเสรี (6 หน่วยกิต)

เลือกเรียนจากรายวิชาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ที่คณะอนุมัติให้เป็นวิชาเลือกเสรีได้ หรือเลือกเรียนจากวิชาดังต่อไปนี้
อาหารและโภชนาการทันสมัย
(3) 
โภชนศาสตร์และพืชสมุนไพร
(3) 
การดูแลสุขภาพทางเลือก
(3) 
ผลิตภัณฑ์อาหารและเสริมอาหารเพื่อสุขภาพ
(3) 
โภชนาการกับการออกกำลังกาย
(3) 
การจัดการทางการกีฬา
(3) 
การพัฒนาผลิตภัณฑ์สปา
(3) 
การตลาดเครื่องสำอาง
(3) 
ธาราบำบัด
(3)