แผนการศึกษาหลักสูตร สาขาวิชาบูรณาการสุขภาพและความงาม

ภาคเรียนที่ 1 (17 หน่วยกิต)
ภาคเรียนที่ 2 (17 หน่วยกิต)
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
การพัฒนาคุณภาพชีวิตแบบองค์รวม
3
คณิตศาสตร์และสถิติในชีวิตประจำวัน
3
ภาษาอังกฤษปรับพื้นฐาน
-
กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยามนุษย์
3
ทักษะการสื่อสารภาษาไทย
3
ปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยามนุษย์
1
หลักชีววิทยา
3
โภชนศาสตร์
3
ปฏิบัติการหลักชีววิทยา
1
ลีลาศเพื่อสุขภาพ
1
หลักเคมี
3
ภาษาอังกฤษ 1
3
ปฏิบัติการหลักเคมี
1
 
เลือก 1 รายวิชา จากวิชาเลือกในกลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
3
สุขภาพและความงามเบื้องต้น
3
 
 
 
ภาคเรียนที่ 1 (19 หน่วยกิต)
ภาคเรียนที่ 2 (19 หน่วยกิต)
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
ภาษาอังกฤษ 2
3
โภชนบำบัด
3
การจัดการธุรกิจสุขภาพและความงาม
3
การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
3
สุขภาพจิต
3
ฝึกปฏิบัติการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
1
การนวดแผนไทยเพื่อสุขภาพ
3
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสปา
3
ฝึกปฏิบัติการนวดแผนไทย
1
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเครื่องสำอาง
3
บุคลิกภาพและจิตวิทยาสำหรับการบริการด้านสุขภาพและความงาม
3
ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติเพื่อสุขภาพและความงาม
3
 
เลือก 1 รายวิชา จากวิชาเลือกในกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ฯ
3
 
เลือก 1 รายวิชา จากกลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
3
ภาคเรียนที่ 1 (19 หน่วยกิต)
ภาคเรียนที่ 2 (19 หน่วยกิต)
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
ภาษาอังกฤษเพื่อจุดประสงค์ เฉพาะ 1
3
ภาษาอังกฤษเพื่อจุดประสงค์ เฉพาะ 2
3
สำนักงานอิเล็กทรอนิกส์
3
การดูแลใบหน้า
3
เครื่องมือที่เกี่ยวข้องสุขภาพและความงาม
3
การดูแลร่างกาย
3
สปาและธุรกิจสปา
3
สุวคนธบำบัด
3
ฝึกปฏิบัติสปาและธุรกิจสปา
1
ฝึกปฏิบัติสุวคนธบำบัด
1
สุขภาพและความงาม
3
การจัดการอาหาร
3
 
วิชาเลือกเสรี 1 รายวิชา
3
 
เลือก 1 รายวิชา จากกลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
3
ภาคฤดูร้อน (3 หน่วยกิต)
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
ฝึกงาน
3 (200 ชั่วโมง)
ภาคเรียนที่ 1 (11 หน่วยกิต)
ภาคเรียนที่ 2 (11 หน่วยกิต)
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
การออกกำลังกายแบบกระชับสัดส่วน
1
การควบคุมน้ำหนัก
3
วิทยาศาสตร์เครื่องสำอางการแต่งสี
3
นวัตกรรมเครื่องสำอาง
3
จริยธรรมและกฎหมายด้านบริการและการจัดการสุขภาพ
3
การศึกษาดูงานทางธุรกิจสุขภาพและความงาม
1
โยคะเพื่อสุขภาพ
1
สัมมนาทางสุขภาพและความงาม
1
การวิเคราะห์และการทำแผนธุรกิจ
3
 
  วิชาเลือกเสรี 1 รายวิชา
3