วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร

ชื่อปริญญา

ชื่อเต็ม(ภาษาไทย)
วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีการอาหาร)
ชื่อย่อ(ภาษาไทย)
วท.บ. (เทคโนโลยีการอาหาร)
ชื่อเต็ม(ภาษาอังกฤษ)
Bachelor of Science (Food Technology)
ชื่อย่อ(ภาษาอังกฤษ)
B.Sc. (Food Technology)

คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา

เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) จากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะแล้ว หรือเทียบเท่าที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง

แนวทางการประกอบอาชีพ

บัณฑิตสามารถประกอบอาชีพเป็นนักวิชาการ นักวิจัยและพัฒนาของหน่วยงานต่างๆ บุคลากรประจำโรงงานอุตสาหกรรมอาหารและธุรกิจการบริการอาหาร ประกอบธุรกิจส่วนตัว และศึกษาต่อในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องระดับปริญญาโท และปริญญาเอก

จุดเด่นของหลักสูตร

นักศึกษาจะได้รับการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการความปลอดภัยอาหารโดยระบบ HACCP Food Defense พร้อมรับประกาศนียบัตรก่อนสำเร็จการศึกษา นอกจากนี้บัณฑิตที่จบไปแล้ว ได้เข้าทำงานในโรงงานอุตสาหกรรมอาหารที่มีชื่อเสียงในประเทศไทย เช่น บริษัท ยูนิลีเวอร์ (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัททองการ์เด้น จำกัด, บริษัท ดัชมิลล์ จำกัด, บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด, บริษัท เทพผดุงพร มะพร้าว จำกัด, บริษัท ไทยรวมสินอุตสาหกรรม จำกัด ฯลฯ

อัตราค่าเล่าเรียน

หน่วยกิตละ 1,500 บาท