โครงสร้างหลักสูตร สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (30 หน่วยกิต)

กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 6 หน่วยกิต
บังคับ 1 รายวิชา 3 หน่วยกิต
การพัฒนาคุณภาพชีวิตแบบองค์รวม
(3)
เลือก 1 รายวิชา 3 หน่วยกิต
ปรัชญากับชีวิต
(3)
ไทยศึกษา
(3)
อารยธรรมโลก
(3)
การคิดเชิงวิจารณญาณและสร้างสรรค์
(3)

 

กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 9 หน่วยกิต

เลือกอย่างน้อย 1 รายวิชา
การจัดการธุรกิจสำหรับผู้ประกอบการใหม่
(3)
การวิเคราะห์และการทำแผนธุรกิจ
(3)
เลือก 1 หรือ 2 รายวิชา ให้รวมกับรายวิชาข้างต้นเป็น 9 หน่วยกิต
มนุษย์กับสังคม เศรษฐกิจและการเมือง
(3)
จิตวิทยาเชิงบวกเพื่อคุณภาพชีวิต
(3)
การศึกษาเพื่อสร้างพลเมือง
(3)
ประชาคมอาเซียน
(3)
จิตสาธารณะเพื่อชุมชน
(3)
กฎหมายในชีวิตประจำวัน
(3)
คุณภาพชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
(3)

 

กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 6 หน่วยกิต

บังคับ 1 รายวิชา 3 หน่วยกิต
หลักคณิตศาสตร์และแคลคูลัส
(3)
เลือก 1 รายวิชา 3 หน่วยกิต
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อคุณภาพชีวิตและสังคม
(3)
สุขภาพเพื่อชีวิต
(3)

 

กลุ่มวิชาภาษา 9 หน่วยกิต

ภาษาอังกฤษปรับพื้นฐาน
(-)
ภาษาอังกฤษ 1
(3)
ภาษาอังกฤษ 2
(3)
ทักษะการสื่อสารภาษาไทย
(3)

กลุ่มวิชาแกน (50 หน่วยกิต)

หลักชีววิทยา
(3)
ปฏิบัติการหลักชีววิทยา
(1)
หลักจุลชีววิทยา
(3)
ปฏิบัติการหลักจุลชีววิทยา
(1)
ชีวเคมี
(3)
ปฏิบัติการชีวเคมี
(1)
หลักเคมี
(3)
ปฏิบัติการหลักเคมี
(1)
เคมีอินทรีย์
(3)
ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์
(1)
เคมีวิเคราะห์
(3)
ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์
(1)
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารเบื้องต้น
(3)
โภชนศาสตร์
(3)
สำนักงานอิเล็กทรอนิกส์
(3)
ภาษาอังกฤษเพื่อจุดประสงค์เฉพาะ 1
(3)
ภาษาอังกฤษเพื่อจุดประสงค์ เฉพาะ 2
(3)
หลักฟิสิกส์
(3)
ปฏิบัติการหลักฟิสิกส์
(1)
กลศาสตร์ของไหล อุณหพลศาสตร์และเคมีเชิงฟิสิกส์
(4)
หลักสถิติ
(3)

กลุ่มวิชาเอก (52 หน่วยกิต)

จุลชีววิทยาทางอาหาร
(3)
หลักการและเทคโนโลยีการแปรรูปอาหาร
(3)
ปฏิบัติการหลักการและเทคโนโลยีการแปรรูปอาหาร
(1)
เคมีอาหารและวัตถุเจือปนอาหาร
(3)
ปฏิบัติการเคมีอาหารและวัตถุเจือปนอาหาร
(1)
ปฏิบัติการจุลชีววิทยาทางอาหาร
(1)
การควบคุมคุณภาพอาหารและการประเมินอายุการเก็บรักษา
(3)
ปฏิบัติการควบคุมคุณภาพอาหารและการประเมินอายุการเก็บรักษา
(1)
หลักการและนวัตกรรมการแปรรูปอาหาร
(3)
ปฏิบัติการหลักการและนวัตกรรมการแปรรูปอาหาร
(1)
หลักวิเคราะห์อาหาร
(3)
ปฏิบัติการหลักวิเคราะห์อาหาร
(1)
วิศวกรรมอาหาร
(4)
ปฏิบัติการวิศวกรรมอาหาร
(1)
มาตรฐานอาหารและการประกันคุณภาพอาหาร
(3)
การจัดการความปลอดภัยอาหาร
(3)
การประเมินคุณภาพอาหารทาง ประสาทสัมผัสและการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
(3)
ปฏิบัติการประเมินคุณภาพอาหารทางประสาทสัมผัสและการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
(1)
การศึกษาดูงานทางอุตสาหกรรมอาหาร
(1)
บรรจุภัณฑ์อาหาร
(3)
สัมมนาทางเทคโนโลยีการอาหาร
(1)
วิธีวิจัยทางวิทยาศาสตร์
(3)
การวิจัยทางเทคโนโลยีการอาหาร
(3)
หัวข้อเฉพาะทางเทคโนโลยีการอาหาร
(2)

หมวดวิชาเลือกเสรี (6 หน่วยกิต)

เลือกเรียนจากรายวิชาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ที่คณะอนุมัติให้เป็นวิชาเลือกเสรีได้ หรือเลือกเรียนจากกลุ่มวิชาเทคโนโลยีการอาหาร ดังนี้
เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว
(3) 
พิษวิทยาอาหาร
(3) 
เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์นม 
(3) 
เทคโนโลยีผักและผลไม้ 
(3) 
เทคโนโลยีเนื้อสัตว์และสัตว์ปีก  
(3) 
เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ    
(3) 
เทคโนโลยีแป้งและธัญชาติ  
(3) 
เทคโนโลยีขนมหวาน    
(3) 
เทคโนโลยีของเครื่องดื่ม  
(3) 
เทคโนโลยีไขมันและน้ำมันบริโภค   
(3) 
เทคโนโลยีเบเกอรี  
(3) 
เทคโนโลยีสารให้กลิ่นรส   
(3) 
เทคโนโลยีชีวภาพทางอาหาร     
(3) 
ระบบการวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤตที่ต้องควบคุม   
(3) 
ระบบน้ำใช้และการบำบัดน้ำเสีย   
(3)