วิดีโอแนะนำ

การเรียนการสอนเน้นการปฏิบัติจริง ตอนที่ 1 (การวิเคราะห์ปริมาณไขมัน)

การเรียนการสอนเน้นการปฏิบัติจริง ตอนที่ 2 (การวิเคราะห์ปริมาณเถ้าอาหาร)

การเรียนการสอนเน้นการปฏิบัติจริง ตอนที่ 3 (การวิเคราะห์ความชื้นในอาหาร)

การเรียนการสอนเน้นการปฏิบัติจริง ตอนที่ 4 (การวิเคราะห์โปรตีนในอาหาร)