แผนการศึกษาหลักสูตร สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร

ภาคเรียนที่ 1 (14 หน่วยกิต)
ภาคเรียนที่ 2 (17 หน่วยกิต)
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
หลักชีววิทยา
3
เคมีอินทรีย์
3
ปฏิบัติการหลักชีววิทยา
1
ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์
1
หลักเคมี
3
การพัฒนาคุณภาพชีวิตแบบองค์รวม
3
ปฏิบัติหลักการเคมี
1
หลักคณิตศาสตร์และแคลคูลัส
3
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารเบื้องต้น
3
หลักฟิสิกส์
3
ภาษาอังกฤษปรับพื้นฐาน
-
ปฏิบัติการหลักฟิสิกส์
1
ทักษะการสื่อสารภาษาไทย
3
 
เลือก 1 รายวิชา จากวิชาเลือกในกลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
3
 
 
 
 
 
 
ภาคเรียนที่ 1 (20 หน่วยกิต)
ภาคเรียนที่ 2 (18 หน่วยกิต)
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
หลักจุลชีววิทยา
3
ชีวเคมี
3
ปฏิบัติการหลักจุลชีววิทยา
1
ปฏิบัติการชีวเคมี
1
เคมีวิเคราะห์
3
กลศาสตร์ของไหล อุณหพลศาสตร์และเคมีเชิงฟิสิกส์
4
ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์
1
 จุลชีววิทยาทางอาหาร
3
หลักสถิติ
3
ปฏิบัติการจุลชีววิทยาทางอาหาร
1
สำนักงานอิเล็กทรอนิกส์
3
ภาษาอังกฤษ 2 
3
ภาษาอังกฤษ 1
3
 
เลือก 1 รายวิชา จากวิชาเลือกในกลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
3
 
เลือก 1 รายวิชา จากวิชาเลือกในกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ฯ
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาคเรียนที่ 1 (18 หน่วยกิต)
ภาคเรียนที่ 2 (17 หน่วยกิต)
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
หลักการและเทคโนโลยีการแปรรูปอาหาร
3
หลักการและนวัตกรรมการแปรรูปอาหาร
3
ปฏิบัติการหลักการและเทคโนโลยีการแปรรูปอาหาร
1
ปฏิบัติการหลักการและนวัตกรรมการแปรรูปอาหาร
1
เคมีอาหารและวัตถุเจือปนอาหาร
3
วิศวกรรมอาหาร
4
ปฏิบัติการเคมีอาหารและวัตถุเจือปนอาหาร
1
ปฏิบัติการวิศวกรรมอาหาร
1
หลักวิเคราะห์อาหาร
3
การควบคุมคุณภาพอาหารและการประเมินอายุการเก็บรักษา
3
ปฏิบัติการหลักวิเคราะห์อาหาร
1
ปฏิบัติการการควบคุมคุณภาพอาหารและการประเมินอายุการเก็บรักษา
1
โภชนศาสตร์
3
สัมมนาทางเทคโนโลยีการอาหาร
1
ภาษาอังกฤษเพื่อจุดประสงค์เฉพาะ 1
3
ภาษาอังกฤษเพื่อจุดประสงค์เฉพาะ 2
3
 
 
 
 
 
 
** ก่อนจบหลักสูตร นักศึกษาต้องผ่านการฝึกงานในภาคฤดูร้อนในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 150 ชั่วโมง
ภาคเรียนที่ 1 (20 หน่วยกิต)
ภาคเรียนที่ 2 (14 หน่วยกิต)
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
มาตรฐานอาหารและการประกันคุณภาพอาหาร
3
บรรจุภัณฑ์อาหาร
3
การจัดการความปลอดภัยอาหาร
3
การวิจัยทางเทคโนโลยีการอาหาร
3
การประเมินคุณภาพอาหารทางประสาทสัมผัส และการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
3
หัวข้อเฉพาะทางเทคโนโลยีการอาหาร
2
ปฏิบัติการการประเมินคุณภาพอาหารทางประสาทสัมผัส และการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
1
 
เลือก 1 รายวิชา จากกลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
3
การศึกษาดูงานทางอุตสาหกรรมอาหาร
1
 
วิชาเลือกเสรี 1 รายวิชา
3
วิธีวิจัยทางวิทยาศาสตร์
3
 
 
 
การวิเคราะห์และการทำแผนธุรกิจ
3
 
 
 
 
วิชาเลือกเสรี 1 รายวิชา
3