ห้องปฏิบัติการ

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาตร์ของกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ ประกอบด้วย

  • ห้องปฏิบัติการเคมี
  • ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์
  • ห้องปฏิบัติการชีววิทยา
  • ห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา

โดยห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์มี ข้อปฏิบัติของกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ดังนี้

แบบฟอร์มความเสี่ยงสำหรับใช้ในห้องปฏิบัติการ