ติดต่อคณะ

ที่อยู่

คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (อาคาร 6 ชั้น 15)
110/1-4 ถนนประชาชื่น หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์ 02-954-7300 ต่อ 458, 259
โทรสาร 02-954-7911
Email: science@dpu.ac.th

สนใจเรียนหลักสูตรต่างๆในคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์  สามารถติดต่อโดยตรงได้ที่อาจารย์ผู้ประสานงานหลักสูตรทั้งสองสาขาวิชา

อาจารย์ผู้ประสานงานหลักสูตร สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร

อาจารย์ศิริวรรณ จำแนกสาร

(หัวหน้ากลุ่มวิชา)

โทรศัพท์ 02-954-7300 ต่อ 258
โทรศัพท์มือถือ 087-674-7572
โทรสาร 02-954-7911
อีเมล siriwan.jum@dpu.ac.th

อาจารย์ผู้ประสานงานหลักสูตร สาขาวิชาบูรณาการสุขภาพและความงาม

อาจารย์ ปัณรสี สู่ศิริรัตน์

(หัวหน้ากลุ่มวิชา)

โทรศัพท์ 02-954-7300 ต่อ 421
โทรศัพท์มือถือ 081-927-4568
โทรสาร 02-954-7911
อีเมล pannarasi.sus@dpu.ac.th

 

การติดต่อบุคลากรและหน่วยงานภายในคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์

บุคลากร / หน่วยงาน เบอร์โทรศัพท์ติดต่อภายใน
   
สำนักงานคณบดี (อาคาร 6 ชั้น 15)  
คณบดี : นายแพทย์บรรจบ ชุณหสวัสดิกุล 256
รองคณบดีฝ่ายบริหาร : อาจารย์ อธิภัทร เกตุทัต  
รองคณบดีฝ่ายการแพทย์ : นายแพทย์มาศ ไม้ประเสริฐ  
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ : ดร. รังสิต ศรจิตติ 459
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา : อาจารย์ วิสุทธิ์ ตรีเงิน 117
   
สำนักงานเลขานุการคณะ (อาคาร 6 ชั้น 15)  
เลขานุการคณะ : นางสาวปริศนา ชูช่วย 458
   
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ (อาคาร 6 ชั้น 15)  
หัวหน้ากลุ่มวิชา : ดร.รมัยมาศ จันทร์ขาว 258
อาจารย์ วิสุทธิ์ ตรีเงิน 117
อาจารย์ เสาวภา ไวยสุศรี 607
อาจารย์ พิชญ์นาฏ สุทธิสมณ์ 607
อาจารย์ วิสูตร ตุลยสุข 421
อาจารย์ ภัสสร โชติวัฒนสิริ 689
อาจารย์ สมพร หลู่ประเสริฐ 441
   
กลุ่มวิชาเทคโนโลยีการอาหาร (อาคาร 6 ชั้น 15)  
หัวหน้ากลุ่มวิชา : อาจารย์ ศิริวรรณ จำแนกสาร 258
ผศ. ปิยะวิทย์ ทิพรส 258
ดร.บุศรินทร์ จงเจริญยานนท์ 258
ดร.บดินทร์ เตชะรัตนไกร 258
อาจารย์ ปณิธี สุวรรณอมรเลิศ 258
อาจารย์ แสงจันทร์ ท้าวบุตรา 02-588-6060 ต่อ 100 ,101 ,102
   
กลุ่มวิชาบูรณาการสุขภาพและความงาม (อาคาร 6 ชั้น 15)  
หัวหน้ากลุ่มวิชา : อาจารย์ ปัณรสี สู่ศิริรัตน์ 884
อาจารย์ ภัทรา พลับเจริญสุข 421
อาจารย์ สุจารีย์ หิรัญศิริวัฒน์ 421
อาจารย์ รมิตา ศรัทธาทิพย์กุล 421
อาจารย์ นภนัย ปานเอี่ยม 421
อาจารย์ อรวรรณ คล้ายสังข์  
อาจารย์ ปรียาภรณ์ เพิ่มพูน  
   
กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ (อาคาร 6 ชั้น 11)  
หัวหน้ากลุ่มวิชา : อาจารย์ วรุณพันธ์ คงสม 474
ดร. รังสิต ศรจิตติ 459
ดร. ธิฏิรัตน์ ทิพรส 257
ดร. กมลทิพย์ อาร์ธอส 475
อาจารย์ เฉลิมสิน สิงห์สนอง 257
อาจารย์ ทัดดาว แนบเนียน 257
อาจารย์ มนฤดี กีรติพรานนท์ 475
อาจารย์ รุ่งโรจน์ พุ่มดวง 475
อาจารย์ สายฝน เทียมแก้ว 257
อาจารย์ ศศิธร อนันตโสภณ 257
อาจารย์ สิโรรัตน์ จั่นงาม 475
ดร. กนิษฐา ยิ้มนาค 475
   
ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์    
ชื่อห้องปฏิบัติการ สถานที่ เบอร์โทรศัพท์ติดต่อภายใน
ห้องปฏิบัติการเคมี อาคาร 9 ชั้น 2 689
ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์ 1 อาคาร 10 ชั้น 3 ห้อง 1034 441
ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์ 2 อาคาร 10 ชั้น 3 ห้อง 1035 441
ห้องปฏิบัติการชีววิทยา อาคาร 10 ชั้น 3 ห้อง 1036 710
ห้องปฏิบัติการกลาง อาคาร 10 ชั้น 3 ห้อง 1037 710
ห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา อาคาร 10 ชั้น 3 ห้อง 1038 710
ห้องปฏิบัติการสุขภาพและความงาม DPU Spa Place 671
อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีการอาหาร อาคาร 11 02-588-6060 ต่อ 100 ,101 ,102