บัณฑิต/ศิษย์เก่า

นางสาวญาณี จินดามัง

  • "ศิษย์เก่าสาขาเทคโนโลยีการอาหาร รุ่น 4 ตอนนี้ทำงานที่บริษัท เพ็นต้าอิมเพ็กซ์ จำกัด PENTA IMPEX CO., LTD. ผลิตซอสและอาหารแช่แข็ง ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ และเคยได้รับทุนวิจัยจากสำนักงานสนับสนุนกองทุนวิจัย (สกว.) โครงการ IRPUS ประจำปี 2552 เรื่อง ความคงตัวของสารสีแอนโทไชยานินจากกากกลีบดอกกระเจี๊ยบแดง (Hibiscus sabdariffa Linn.) ในผลิตภัณฑ์ข้าวเหนียวมูน (Stability of Anthocyanin from Red Roselle (Hibiscus sabdariffa Linn.) Residue in The Sweet Sticky Rice)"