เกี่ยวกับคณะ

ปรัชญา

 วิทยาศาสตร์ คือรากฐานของการพัฒนาประเทศชาติ

ปณิธาน

ประยุกต์วิทยาศาสตร์แห่งชีวิตอย่างมีพลวัตสู่การปฏิบัติเพื่อบัณฑิตคุณภาพ

วิสัยทัศน์

ผลิตนักวิทยาศาสตร์ที่เก่งและดี สนใจใฝ่รู้ และนำความรู้สู่การปฏิบัติ

พันธกิจ

  • ผลิตบัณฑิตวิทยาศาสตร์ประยุกต์ในสาขาวิชาที่ตรงกับความต้องการของประเทศ
  • ผลิตบัณฑิตวิทยาศาสตร์ประยุกต์ที่มีความรู้ความสามารถใฝ่รู้มีคุณภาพและคุณธรรม
  • สร้างสรรค์งานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ตอบโจทย์สังคม
  • บริการวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีประโยชน์
  • ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ยึดมั่นในจริยธรรมและศีลธรรม

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์

ความรู้ความเข้าใจในสาขา

ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับธุรกิจ/บริหารจัดการ

คุณธรรมจริยธรรมที่สำคัญต่อการเรียนและการทำกิจกรรม อีก 5 ประการ ได้แก่

  1. การมีจิตอาสา
  2. การตรงต่อเวลา
  3. ความซื่อสัตย์สุจริต
  4. การสำรวมทั้งกายและวาจา
  5. ความมีวินัย