การใช้งานเว็บไซต์

เว็บไซต์หอประวัติและพิพิธภัณฑ์ ดร.ไสว สุทธิพิทักษ์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ( http://www.dpu.ac.th/sawaimuseum) เว็บไซต์ที่จัดทำขึ้นเพื่อให้บริการข้อมูล หอประวัติและพิพิธภัณฑ์ ดร.ไสว สุทธิพิทักษ์ มหาวิทยาลัยสร้าง ขึ้นด้วยตระหนักในความสำคัญของการมีส่วนร่วมในการศึกษาของชาติ  ของอาจารย์ ดร.ไสว สุทธิพิทักษ์  และอาจารย์สนั่น  เกตุทัต  และด้วยความ กตัญญุตาต่อบุพการีผู้ก่อตั้งทั้งสองของมหาวิทยาลัย สถานที่แห่งนี้ เป็นเสมือนสิ่งเตือนใจให้นักศึกษา และบุคลากรของ มหาวิทยาลัย ตลอดจนผู้สนใจทุกคนที่เข้ามาเยือนพิพิธภัณฑ์ฯ ได้ระลึกว่า ความสำเร็จทุกอย่าง  ได้มาด้วยการต่อสู้อย่างไม่ท้อถอยทั้งสิ้น  ประวัติศาสตร์  การต่อสู้ชีวิตของอาจารย์ ดร.ไสว สุทธิพิทักษ์  และของการเป็นมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ได้ถูกบันทึกและเล่าขานไว้ในสถานที่แห่งนี้อย่างครบถ้วน และงดงาม โดยจำแนกออกเป็น 6 หมวดหมู่ ดังนี้

ข้อมูลเกี่ยวกับ


  • วัตถุประสงค์ เป็นข้อมูลเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งหอประวัติและพิพิธภัณฑ์ ดร.ไสว สุทธิพิทักษ์
  • บุคลากร เป็นข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ภายในหอประวัติและพิพิธภัณฑ์ ดร.ไสว สุทธิพิทักษ์
  • การให้บริการ เป็นข้อมูลเกี่ยวกับวัน เวลา ที่เปิดให้บริการ
  • ที่ตั้ง เป็นข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่และเบอร์ติดต่อหน่วยงาน
  • ชมประวัติและพิพิธภัณฑ์ เป็นข้อมูลเกี่ยวกับห้องต่างๆ ที่ใช้ในการจัดแสดง ภายในหอประวัติและพิพิธภัณฑ์ ดร.ไสว สุทธิพิทักษ์
  • ประมวลภาพบุคคล/หน่วยงานภายนอก เป็นข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมต่างๆ ของหอประวัติและพิพิธภัณฑ์ ดร.ไสว สุทธิพิทักษ์