ชมหอประวัติและพิพิธภัณฑ์

หอประวัติและพิพิธภัณฑ์ ดร.ไสว สุทธิพิทักษ์  แบ่งการนำเสนอเป็น 2 ส่วน รวม 14 ห้อง ส่วนแรก เป็นเรื่องราวชีวิตของ ดร.ไสว ตั้งแต่เกิด เรียนหนังสือ สมรส ทำงานรับใช้ประเทศชาติ ลี้ภัยการเมือง และกลับสู่มาตุภูมิ ส่วนที่สอง เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการก่อตั้งสถาบันการศึกษาร่วมกับอาจารย์สนั่น เกตุทัต  ตั้งแต่ช่วงก่อตั้ง จนถึงปัจจุบัน รวมถึงเรื่องราวอื่นๆ ดังต่อไปนี้