ที่ตั้ง

 

หอประวัติและพิพิธภัณฑ์ ดร.ไสว สุทธิพิทักษ์
ตั้งอยู่ที่อาคาร 6 (อาคารดร.ไสว สุทธิพิทักษ์)
ชั้น 7  โทรศัพท์ 02-9547300 ต่อ 732