การให้บริการ

เปิดให้บริการวันจันทร์ - วันศุกร์ 

เช้า      เวลา  08.30-12.00 น.
บ่าย     เวลา  13.00-16.00 น.