บุคลากร

หอประวัติและพิพิธภัณฑ์ เป็นหน่วยงานสังกัดศูนย์สนเทศและหอสมุด มีบุคลากรประจำหน่วยงาน ดังนี้