วัตถุประสงค์

1. เพื่อแสดงกตัญญุตาคุณต่ออาจารย์ ดร.ไสว สุทธิพิทักษ์  ผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

2. เพื่อปลูกจิตสำนึกให้นักศึกษา และบุคลากรของมหาวิทยาลัยได้ตระหนักถึงความสำคัญ และคุณูปการของผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นผู้ต่อสู้เพื่อการอุดมศึกษาเอกชน จนได้รับการยอมรับว่า สถาบันการศึกษาเอกชนมีศักดิ์และสิทธิ์เทียบเท่าสถาบันการศึกษาของรัฐ

3. เพื่อเผยแพร่และสืบทอดการใช้ชีวิตด้วยความอดทน มานะพยายาม ซื่อสัตย์สุจริต ไม่ยอมแพ้ต่ออุปสรรคใดๆ จนประสบความสำเร็จ  ผ่านการดำเนินชีวิตและเรื่องราวของอาจารย์ ดร.ไสว  สุทธิพิทักษ์    
    
4. เพื่อให้ความรู้ด้านอื่นๆ แก่นักศึกษาของมหาวิทยาลัย อาทิ ด้านการออกแบบการตกแต่งภายใน  การนำเสนอข้อมูล  เป็นต้น