เข้าหน้าหลักหอประวัติและพิพิธภัณฑ์ ดร.ไสว สุทธิพิทักษ์