เอกสารระบบบริหารคุณภาพมาตรฐาน ISO9001:2008 (ถึงปี 2559)

แบบฟอร์มแผนบริหารความเสี่ยง

แผนการตรวจติดตามคุณภาพตามระบบบริหารคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2558

คำสั่งแต่งตั้งผู้ตรวจติดตามคุณภาพภายใน

ตัวบ่งชี้ของวัตถุประสงค์คุณภาพ ปีการศึกษา 2558

ตัวบ่งชี้การศึกษา 2557 สิงหาคม 2557-กรกฎาคม 2558

ตัวบ่งชี้การศึกษา 2558 สิงหาคม 2558-กรกฎาคม 2559

ผลการตรวจภายนอก วันที่ 29 กรกฎาคม 2557

ข้อเสนอแนะของผู้ตรวจภายใน ภาค 1/2558

ข้อเสนอแนะจากผู้ตรวจภายนอก Surveillance ครั้งที่ 1 วันที่ 28 กรกฎาคม 2558

ผลการตรวจติดตามคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2557

ผลการตรวจติดตามคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2558

มคอ.3

มคอ.4

มคอ.5

มคอ.6

มคอ.7

QM คู่มือคุณภาพ

PM 1 งานจัดทำแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย

PM 2 งานรับสมัครและสอบคัดเลือกนักศึกษาใหม่ของระดับปริญญาตรี

PM 2.1 งานรับสมัครและสอบคัดเลือกนักศึกษาใหม่ของระดับบัณฑิตศึกษา

PM 2.2 งานรับสมัครและคัดเลือกนักศึกษาใหม่หลักสูตรนานาชาติ

PM 3 งานมอบตัวนักศึกษาใหม่

PM 4 งานปฐมนิเทศนักศึกษา

PM 5 งานลงทะเบียนเรียน

PM 6 งานจัดทำตารางสอนและตารางสอบ

PM 7 งานกำหนดอาจารย์ผู้สอน

PM 8 งานคัดเลือกบุคลากรประจำ

PM 10 งานผลิตและบริการสื่อการเรียนการสอน

PM 10.2 งานบริการแผนกเทคโนนิเทศ

PM 11 งานบำรุงรักษาเครื่องมือ และอุปกรณ์ ของศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา

PM 12 งานจัดการเรียนการสอน

PM 12.1 งานเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษา

PM 12.2 งานพัฒนาการเรียนการสอน

PM 13 งานฝึกงานในสถานประกอบการ

PM 13.1 งานสหกิจศึกษา

PM 14 งานบริการคำร้อง

PM 15 งานควบคุมกระบวนการจัดทำข้อสอบ

PM 16 งานจัดสอบและการประเมินผลการเรียนของนักศึกษา

PM 17 งานประเมินผลการสอนของอาจารย์

PM 18 งานปัจฉิมนิเทศนักศึกษา

PM 19 งานอนุมัติและออกใบรับรองผลการศึกษาตามหลักสูตร

PM 20 งานติดตามผลผู้สำเร็จการศึกษา

PM 21 งานพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตร

PM 22 งานให้การปรึกษาและแนะแนว

PM 23 งานกิจกรรมและพัฒนานักศึกษา

PM 24.1 งานทุนการศึกษา

PM 24.2 งานประกันอุบัติเหตุนักศึกษา

PM 24.3 งานการผ่อนผันและศึกษาวิชาทหาร

PM 25.1 งานวินัยนักศึกษา

PM 25.2 งานสวัสดิภาพนักศึกษา

PM 26 งานบริการกีฬา

PM 27 งานรับข้อร้องเรียนนักศึกษา

PM 28 งานพัฒนาระบบสารสนเทศ

PM 29 งานให้บริการระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย

PM 30 งานบริการคอมพิวเตอร์

PM 31 งานบริการสารสนเทศและหอสมุด

PM 32 งานจัดซื้อจัดจ้าง

PM 32.1 งานตรวจรับวัสดุ

PM 33 งานอาคารสถานที่

PM 33.2 งานบริการศูนย์อาหาร

PM 33.3 งานซ่อมบำรุง

PM 33.4 งานระบบสารบรรณและธุรการไปรษณีย์

PM 34.1 งานบริการยานพาหนะ

PM 34.3 งานภูมิทัศน์

PM 35 งานสื่อสารการตลาด

PM 35.1 งานพัฒนาเครือข่ายสถานศึกษา

PM 36 งานวิจัย

PM 37 งานศิลปวัฒนธรรม

PM 38 งานบริการวิชาการ ศูนย์วิทยบริการ

PM 40 งานควบคุมเอกสาร

PM 41 งานตรวจติดตามคุณภาพภายใน

PM 42 งานปฏิบัติการแก้ไขและป้องกัน

PM 43 งานพัฒนาบุคลากร

PM 43.1 งานพัฒนาบุคลากร งานส่งบุคลากรไปศึกษาต่อ

PM 43.2 งานรับนักศึกษาจากประเทศจีน

ลงข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2558