ความภูมิใจด้านคุณภาพ

รางวัลสถานศึกษาที่มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2551 และปีการศึกษา 2552 ที่ได้มาตรฐาน ประเภทดีเลิศ จาก สกอ.

การรับรองมาตรฐานคุณภาพสากล ISO 9001: 2008 เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2552 โดยเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรก และแห่งเดียวที่ได้รับการรับรองตามระบบบริหารคุณภาพมาตรฐานสากล ISO ทุกหน่วยงาน และทุกระบบ

การรับรองมาตรฐานการศึกษาจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ระดับสถาบัน และกลุ่มสาขา

ผลงาน “การรับรองคุณภาพการสอนของอาจารย์” ได้รับการรับคัดเลือกให้เป็นแนวปฏิบัติที่ดีด้านการพัฒนาคุณภาพบัณฑิต ในการประชุมวิชาการระดับชาติ “2552 ปีแห่งคุณภาพการอุดมศึกษาไทย” วันที่ 2-3 กรกฎาคม 2552