• ปีการศึกษา  2553

  • กำหนดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ปีการศึกษา 2553

1. แลกเปลี่ยนเรียนรู้ “ตำแหน่งทางวิชาการ”
วันที่ 27 ตุลาคม 2553 เวลา 13.30 – 16.00 ห้องประชุม 3-1

2. แลกเปลี่ยนเรียนรู้ “ศึกษาต่อปริญญาเอก”
วันที่ 21 ธันวาคม 2553 เวลา 13.30 – 16.00 ห้องประชุม 3-6

3. การกำหนดตัวบ่งชี้โครงการ และ ตัวบ่งชี้ ISO
วันที่ 24 ธันวาคม 2553 เวลา 13.30 – 16.00 ห้องประชุม 6-1

  • สรุปประเด็นแลกเปลี่ยนเรียนรู้

1. ตำแหน่งทางวิชาการ

2. ศึกษาต่อปริญญาเอก

             3. การกำหนดตัวบ่งชี้โครงการและตัวบ่งชี้ ISO

ปีการศึกษา  2554

กำหนดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ปีการศึกษา 2554

1.  แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ประเมินคุณภาพของผู้ประเมินคุณภาพภายใน                                              วันที่ 17 มิถุนายน 2554 ห้องประชุม 3-6 อาคารอธิการบดี

2.  วิธีการติดตามงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์                                                                                                                   วันที่ 20  มกราคม  2555  ห้องประชุมสัจจา 1

 

สรุปประเด็นแลกเปลี่ยนเรียนรู้

1.  แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ประเมินคุณภาพของผู้ประเมินคุณภาพภายใน

 2.  วิธีการติดตามงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์