การประเมินตนเอง

คู่มือเกณฑ์หลักสูตร 2558

คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา 2557 (สกอ.)

  • template  ระดับหลักสูตร  2558

 คู่มือการจัดทำรานงานการประเมินตนเอง ปี 2557

การจัดทำรายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2555  

การประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2553

การประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2552

การประเมินตนเองปีการศึกษา 2551

การประเมินตนเองปีการศึกษา 2550

การประเมินตนเองปีการศึกษา 2549

การประเมินตนเองปีการศึกษา 2548