สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา

การประกันคุณภาพการศึกษา

การประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ มุ่งเน้นการดำเนินงานใน 2 ระบบ คือ ระบบการประกันคุณภาพภายในและการประเมิน คุณภาพภายนอก โดยมี สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษาทำหน้าที่รับผิดชอบดำเนินการ ระบบการประกันคุณภาพภายในของมหาวิทยาลัยเริ่มตั้งแต่ ปี 2542 เป็นระบบที่มหาวิทยาลัยพัฒนาขึ้นเอง โดยการนำระบบบริหารคุณภาพมาตรฐานสากล ISO มาใช้ ได้รับการรับรองมาตรฐานสากล ISO 9002:1994 ในปี 2543 และ พัฒนาตามข้อกำหนดใหม่ของระบบบริหารคุณภาพ จนได้รับการรับรองคุณภาพมาตรฐานสากล ISO 9001: 2000 ในปี 2544 ทุกระบบและทุกงาน และในปีเดียวกันมหาวิทยาลัยได้กำหนดให้ทุกคณะวิชา สถาบัน และหน่วยงาน จัดทำรายงานการประเมินตนเองขึ้น เพื่อตอบสนองนโยบายของทบวงมหาวิทยาลัย (ชื่อในขณะนั้น) โดยได้ปรับรูปแบบการรายงานการประเมินตนเองและตัวบ่งชี้ ให้สอดคล้องกับสภาพการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยและครอบคลุมข้อมูลต่างๆ ตามองค์ประกอบที่ทบวงมหาวิทยาลัยกำหนด ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยได้พัฒนาปรับรูปแบบรายงานการประเมินตนเองอย่างต่อเนื่อง ในปี 2546 มหาวิทยาลัยขอรับการประเมินคุณภาพภายนอกจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา และได้รับการ ประเมินจากกรรมการของสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาเมื่อเดือนเมษายน พ.ศ. 2546

การประกันคุณภาพภายใน

การประกันคุณภาพภายในของมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ประกอบด้วยการรายงานการประเมินตนเองและการรายงานผลการปฏิบัติงาน ตามระบบบริหารคุณภาพมาตรฐานสากล ISO 9001:2000 มหาวิทยาลัยกำหนดให้มีการรายงานการประเมินตนเอง 1 ครั้ง เมื่อสิ้นปีการศึกษา โดยทุกหน่วยงานจะต้องดำเนินการจัดทำรายงานการประเมินตนเอง และจัดส่งมายังสำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา ภายในเดือนแรกของปีการศึกษาถัดไป เพื่อดำเนินการสรุปผลนำเสนอในภาพรวมของมหาวิทยาลัยต่อไป

รายงานการประเมินตนเองที่ใช้ในปีการศึกษา 2547 มีการปรับปรุงรูปแบบและปรับเพิ่ม-ลดตัวบ่งชี้ในแต่ละหัวข้อการประเมินจากปี 2546 เพื่อให้มีความเหมาะสมและสะท้อนคุณภาพการศึกษาได้ดียิ่งขึ้น ทั้งยังครอบคลุมมาตรฐานและตัวบ่งชี้ของสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา รายงานการประเมินตนเองของคณะวิชา/สถาบันและหน่วยงาน มีจำนวนหัวข้อการประเมินและตัวบ่งชี้แตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับหน้าที่รับผิดชอบหลักในการดำเนินงาน หน่วยงานที่มีหน้าที่หลักในการจัดการเรียนการสอนประกอบด้วย 10 หัวข้อการประเมิน 48 ตัวบ่งชี้ หน่วยงานสนับสนุนที่มีหน้า ที่หลักในการสนับสนุนการเรียนการสอน มีหัวข้อประเมิน 6 หัวข้อ 15 ตัวบ่งชี้ นอกจากการรายงานค่าตัวบ่งชี้ในแต่ละหัวข้อการประเมินแล้ว ทุกหน่วยงานจะต้องประเมินตนเองจากค่าตัวบ่งชี้ในเรื่องต่างๆ ตามหัวข้อการประเมิน ตลอดจนระบุจุดอ่อนและจุดแข็ง แนวทางการแก้จุดอ่อนหรือปัญหาและแนวทางพัฒนาหน่วยงาน

สำหรับการรายงานผลการปฏิบัติงานตามระบบบริหารคุณภาพมาตรฐานสากล ISO 9001:2000 ซึ่งจัดให้เป็นส่วนหนึ่งของการรายงานการประเมินตนเองนั้น ได้กำหนดการดำเนินงานออกเป็น 43 งาน มีคณะวิชาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการ และเพื่อเป็นการตรวจสอบการดำเนินงานให้เป็นไปตามข้อกำหนด มหาวิทยาลัยจึงได้คัดเลือกบุคลากรเข้ารับการอบรมความรู้เกี่ยวกับข้อกำหนดคุณภาพ ISO เพื่อแต่งตั้งเป็นผู้ตรวจติดตามคุณภาพภายใน ในปีการศึกษา 2547 มหาวิทยาลัยมีผู้ตรวจติดตามคุณภาพภายในจำนวนทั้งสิ้น 30 คน จากหลายหน่วยงาน มีการประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ข้อค้นพบจากการตรวจระหว่างผู้ตรวจ เพื่อนำมาปรับปรุงแก้ไขและหาแนวทางป้องกันปัญหาร่วมกัน โดยมีการประชุมไปเมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2548 การตรวจติดตามคุณภาพภายในโดยบุคลากรในหน่วยงานนอกจากจะทำเป็นประจำทุก 3 เดือน หรือทุก 4 เดือนตามลักษณะงานแล้ว ในทุกๆ 6 เดือนของทุกปีบริษัท BVQI ซึ่งเป็นผู้มอบใบรับรองการบริหารงานตามระบบคุณภาพมาตรฐานสากล ISO ให้แก่มหาวิทยาลัย จะตรวจการดำเนินงานของทุกงานว่าเป็นไปตามข้อกำหนดหรือไม่ ในปีการศึกษา 2547 บริษัท BVQI ทำการตรวจ 2 ครั้งและให้การรับรองว่ามหาวิทยาลัยสามารถดำเนินการได้ครบตามข้อกำหนดของระบบบริหารคุณภาพมาตรฐานสากล ISO 9001: 2000

จากสภาพการดำเนินงานที่เปลี่ยนไปทำให้ต้องมีการปรับรูปแบบขั้นตอนการดำเนินงานให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บริการมากขึ้น ในปีการศึกษา 2547 ได้มีการปรับรื้อระบบงาน ( Re-Engineering) เมื่อเดือนธันวาคม 2547 ผู้รับผิดชอบทุกงานร่วมหารือปรับรื้อระบบงานของตนเองเพื่อให้เกิดความสะดวกและรวดเร็วทั้งกับผู้ให้และผู้รับบริการ ผลจากการปรับรื้อกำหนดให้ทุกงานเริ่มนำระบบงานที่ปรับแล้วมาใช้ในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2548 พร้อมกัน โดยมีสำนักงานประกันคุณภาพการศึกษาเป็นผู้ดูแลควบคุมการใช้เอกสาร