ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เว็บไซต์
สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

" พัฒนาคุณภาพของงาน ให้บริการประทับใจ "

วิสัยทัศน์

มุ่งพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง สู่ความเป็นสากล

พันธกิจ

  1. ขับเคลื่อนระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยที่เชื่อมโยงระหว่างระบบของหน่วยงานต้นสังกัด สมศ.  และหน่วยงานรับรองคุณภาพตามมาตรฐานสากล
  2. ส่งเสริมการใช้เครื่องมือคุณภาพในการพัฒนาคุณภาพของมหาวิทยาลัย
  • อยู่ระหว่างดำเนินการ