ตารางสอบ-ตารางสอน วิทยาลันนานาชาติจีน-อาเซียน (CAIC)

กรุณาตรวจสอบข้อมูลในระบบ SLCM อีกครั้ง 

ภาคปกติ 

 * ให้นักศึกษาตรวจสอบตารางสอบที่ CAIC

 *Update 29 AUG 2016