ระบบข้อมูลสำหรับนักศึกษา

ระบบข้อมูลสำหรับนักศึกษา เป็นการแสดงข้อมูลประวัติส่วนตัวของนักศึกษาทั้งหมด พร้อมรายละเอียดอื่นๆ เช่น

 • การลงทะเบียน/เพิ่ม/ถอนรายวิชา
 • แสดงรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีและภาคการศึกษา
 • แสดงรายวิชาที่มีการเปลี่ยนแปลง/เทียบเท่า
 • การพิมพ์ใบแจ้งหนี้จากการลงทะเบียน
 • การพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน ฉบับไม่เป็นทางการ (Unofficial)
 • ตารางเรียนของนักศึกษา
 • ตารางสอบของนักศึกษา
 • แสดงผลการลงทะเบียนรายวิชา แยกตามภาคการศึกษา
 • แสดงผลสอบของนักศึกษาในแต่ละปีและภาคการศึกษา
 • ประวัติการได้รับทุนการศึกษา
 • แสดงยอดหนี้คงค้าง
 • การติด Hold/Lock 
 • ส่งข้อความระหว่างนักศึกษา/ที่ปรึกษา 
 • ตารางสอนของอาจารย์ผู้สอน
 • การขึ้นทะเบียนบัณฑิต
 • การตวจสอบรายวิชาที่ลงทะเบียนกับหลักสูตร ให้นักศึกษาสามารถทดสอบ Audit ได้ด้วยตนเองในเบื้องต้น เพื่อให้ทราบว่ายังขาดการลงทะเบียนในหมวดวิชาใด
 • แสดงสถานะการจบหลักสูตร