การลงทะเบียนนักศึกษา

 

ระบบงานลงทะเบียนนักศึกษา ออกเป็น 4 ส่วนงานหลัก คือ

          1. ข้อมูลการลงทะเบียน (Booking Dialog) จะทำงานเกี่ยวกับการลงทะเบียน และการยกเลิกการลงทะเบียน ซึ่งสามารถเลือกกลุ่มเรียน ลงทะเบียนเรียน และสามารถเพิ่มจำนวนที่นั่งได้มากกว่าจำนวนที่นั่งที่มีการวางแผนได้

          2. ประวัติการลงทะเบียนของนักศึกษา (Booking History) จะแสดงประวัติการลงทะเบียนของนักศึกษา ทั้งการลงทะเบียนเรียน และการยกเลิกการลงทะเบียนเรียน โดยสามารถแสดงเหตุผลการยกเลิกการลงทะเบียนเรียน และเรียกดูเป็นประวัติย้อนหลังได้

          3. ส่วนงานที่ช่วยอำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้ (Module Detail) โดยสามารถเรียกดูข้อมูลต่างๆของวิชาที่สนใจ เช่น จำนวนที่นั่งทั้งหมด จำนวนที่นั่งที่ถูกลงทะเบียนไปแล้ว จำนวนหน่วยกิตของวิชา รูปแบบผลการเรียนที่ให้ รวมไปถึงรายวิชาบังคับก่อน 

          4. การเลือกวิชาเพื่อลงทะเบียน (Selection)
โดยระบบสามารถกรองรายวิชาที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตร และเปิดทำการเรียนการสอนในภาคการศึกษาที่สนใจเท่านั้น หรือสามารถเลือกรายวิชาที่ต้องการได้จากทุกวิชาที่เปิดสอนในภาคการศึกษาหรือเฉพาะรายวิชาที่สนใจได้

โดยกำหนดเงื่อนไขต่างๆ ไว้ดังนี้

1. เงื่อนไขการลงทะเบียนเรียน

      1.1 รายวิชาที่วัน-เวลาเรียน และ วัน-เวลาสอบตรงกัน
            หากพบว่ารายวิชาที่นักศึกษาเลือกมานั้น มีวัน-เวลาเรียนชนกัน หรือวัน-เวลาสอบ (เฉพาะการสอบปลายภาค) ตรงกัน ระบบจะทำการล็อคการลงทะเบียนรายวิชาดังกล่าว ไม่อนุญาตให้นักศึกษาลงทะเบียน

      1.2 รายวิชาบังคับก่อน (Prerequisite)
            ระบบจะตรวจสอบรายวิชาบังคับก่อน หากนักศึกษายังไม่ได้ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาบังคับก่อน หรือลงทะเบียนเรียนแล้ว แต่ยังไม่ได้ประกาศผลการเรียน ระบบจะทำการล็อคการลงทะเบียนรายวิชาในรายวิชานั้นๆ ให้โดยอัตโนมัติ

      1.3 การลงทะเบียนเรียนซ้ำ (Regrade)
            ระบบจะตรวจสอบรายวิชาที่มีการลงทะเบียน จากรูปแบบการให้ผลการเรียน (Academic scale) ทั้งในรูปแบบปกติ และรูปแบบพิเศษสำหรับนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนซ้ำ ตลอดจนเงื่อนไขอื่นๆ ดังนี้

            • ระดับปริญญาตรี
               สำหรับนักศึกษาที่เข้าศึกษาก่อนปี 2548
  • ผลการเรียนเดิม ต่ำกว่า C หรือต่ำกว่า S
  • ใช้ Academic scale ปกติ เนื่องจากผลการเรียนสูงสุดสามารถเป็น A ได้
               ตั้งแต่ปี 2548 เป็นต้นไป
  • ผลการเรียนเดิม ต่ำกว่า C หรือต่ำกว่า S
  • เปลี่ยน Academic scale พิเศษ เป็นรูปแบบสำหรับนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนซ้ำ คือ ผลการเรียนสูงสุดที่จะได้รับ จะเป็น B+
           • ระดับบัณฑิตศึกษา
              สำหรับนักศึกษาในทุกรหัสปีการศึกษา
  • ผลการเรียนเดิม ต่ำกว่า B และ GPA รวมในภาคการศึกษาที่ลงทะเบียนต่ำกว่า 3.00
  • ใช้ Academic scale ปกติ เนื่องจากผลการเรียนสูงสุดสามารถเป็น A ได้
      1.4 จำนวนหน่วยกิตขั้นต่ำและสูงสุด
            ระบบจะตรวจสอบจำนวนหน่วยกิตที่สามารถลงทะเบียนเรียนได้ในแต่ละภาคการศึกษา จำแนกตามระดับการศึกษา

 

 

จำนวนหน่วยกิต

ระดับ

ภาคการศึกษา

ขั้นต่ำ

สูงสุด

ปริญญาตรี(ปกติ)

1

12

24

 

2

12

24

 

ฤดูร้อน

-

10

ปริญญาตรี(ค่ำ)

1

9

18

 

2

9

18

 

ฤดูร้อน

3

9

ปริญญาโท

1

6

12

 

2

6

12

 

ฤดูร้อน

-

-

ปริญญาเอก

1

-

-

 

2

-

-

 

ฤดูร้อน

-

-

 

2. เงื่อนไขของการเพิกถอนรายวิชา ด้วยเหตุผลของการยกเลิกการลงทะเบียน (Cancellation Reasons) 3 เหตุผลดังนี้

      2.1  การเพิกถอน (Drop) ตามช่วงเวลาที่กำหนด
      2.2  การเพิกถอน เนื่องจากขอลาพัก (Drop by Leave of absence)
      2.3 การถูกยกเลิกโดยระบบ ในกรณีไม่ชำระเงินตามเวลาที่กำหนด (Drop by System) โดยจะใช้สำหรับนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนแล้ว แต่ไม่ชำระเงินตามเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนด ถือว่าการลงทะเบียนดังกล่าวเป็นโมฆะ