การจัดตารางเรียน

         ในการจัดตารางในการเรียนการสอน สามารถกำหนด จำนวนที่นั่ง วันเวลา และอาจารย์ผู้สอนแยกเป็นวันๆ ได้ และสามารถจัดห้องเรียนให้สอดคล้องกับขนาดกลุ่มที่เปิดสอน ตามชั่วโมงสอนในแต่ละสัปดาห์ได้ 

         โดยระบบมีการจัดการทั้งแบบที่มีการเรียนการสอนที่กำหนดเป็นตารางเวลาที่แน่นอน (Regular schedule) และการเรียนการสอนที่กำหนดเป็นตารางเรียนที่ไม่แน่นอน (Irregular schedule)
อีกทั้ง สามารถจัดตารางเรียนแบบไม่มีกำหนดการ (Without schedule) ซึ่งจะใช้กับรายวิชาประเภทวิทยานิพนธ์ และวิชาฝึกงาน ซึ่งไม่สามารถกำหนด วัน-เวลา และสถานที่แน่นอนได้
        สำหรับในกรณีของนักศึกษาปริญญาโท/เอก มีการเรียนในวิชาเดียวกันกับระดับปริญญาตรี/โท จะใช้วิธีการจัดกลุ่มเพิ่มสำหรับนักศึกษาปริญญาโท/เอก เพื่อประโยชน์ในการให้เกรดตามกลุ่มเรียนที่จัดไว้