Student Life Cycle Management : SLCM

         เพื่อแสดงถึงภาพรวมของระบบการจัดการข้อมูลศึกษาของ SAP ซึ่งเป็นระบบงานที่ครอบคลุมการบริหารจัดการ เพื่อใช้ในการจัดการฐานข้อมูลนักศึกษา ตั้งแต่ “รับสมัคร”  จนถึง “รับปริญญา” รวมถึง “ข้อมูลศิษย์เก่า" อันประกอบไปด้วยระบบงานหลักๆ ท้งหมด 15 ระบบ ได้แก่

  1. การรับสมัครนักศึกษา
  2. การขึ้นทะเบียนนักศึกษา
  3. การจัดตารางเรียน
  4. การเทียบโอนรายวิชา
  5. การลงทะเบียนนักศึกษา
  6. การจัดสอบ
  7. การให้เกรดและประเมินผล
  8. การเลื่อนชั้นปี
  9. การสำเร็จการศึกษา
  10. ระบบข้อมูลสำหรับอาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ผู้สอน และคณะ
  11. ระบบข้อมูลสำหรับนักศึกษา
  12. ศิษย์เก่า
  13. ปฎิทินการศึกษา
  14. โครงสร้างหลักสูตร
  15. ข้อมูลประวัตินักศึกษา

             โดยในการเข้าใช้งานจริงนั้น ผู้ใช้แต่ละท่านจะได้รับ User Name และ Password เพื่อ Login ผ่านเว็บไซท์ของมหาวิทยาลัย พร้อมการได้รับสิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูลเพื่อการใช้งานตามภาระงานและความรับผิดชอบของแต่ละบุคคล โดยสามารถเลือกการใช้งานได้ 3 ภาษา คือ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาจีน