ขอ Transcript กิจกรรม

นักศึกษาระดับปริญญาตรีที่กำลังจะจบการศึกษา (รหัส 57) สามารถยื่นขอ Transcript กิจกรรม เพื่อใช้รับรองการทำกิจกรรมของนักศึกษาตลอดหลักสูตรการศึกษา  ดังนี้

  1. แบบฟอร์มคำร้องขอใบระเบียนกิจกรรมนักศึกษา 
  2. กรอกแบบฟอร์มให้ครบถ้วนตามรายละเอียด
  3. นำเสนอ อาจารย์ที่ปรึกษาชมรม / รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เพื่อรับรองการเข้าร่วมกิจกรรม
  4. ส่งแบบฟอร์มที่ได้รับการรับรองแล้ว พร้อมรูปถ่ายชุดครุยขนาด 2 นิ้ว 2 รูป (ภาพสี) ที่สำนักกิจการนักศึกษา อาคาร 10 ชั้น 3 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น.

 

ผู้ให้บริการ : 

อ.อธิพัชร์  ดาดี          โทร. 692

คุณปิ่นมุข  ชัยวงศ์เวช          โทร. 496

การติดต่อ

สายงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ชั้น 3 อาคารเอนกประสงค์และลานจอดรถ
110/1-4 ถนนประชาชื่น หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์ : 02 954 7300 ต่อ 200