ชมรม

 • กลุ่มชมรมด้านวิชาการ
 1. ชมรมคอมพิวเตอร์
 2. ชมรมภาษาอังกฤษ
 3. ชมรมโรบอท
 4. ชมรมภาษาและวัฒนธรรมจีน
 5. ชมรมคนรักฝรั่งเศส
 6. ชมรมออกแบบตกแต่งและแปรรูปอาหาร
 7. ชมรมบูรณาการสุขภาพและความงาม
 8. ชมรม Smart Teen
 • กลุ่มชมรมด้านบำเพ็ญประโยชน์และกิจกรรมเพื่อสังคม
 1. ชมรมค่ายอาสาพัฒนาชนบท
 2. ชมรมอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 3. ชมรมบำเพ็ญประโยชน์
 4. ชมรม To Be Number 1
 5. ชมรมอาสาคุ้มครองผู้บริโภค (อสคบ.)
 • กลุ่มชมรมด้านศิลปวัฒนธรรมและส่งเสริมจริยธรรม
 1. ชมรมพุทธศาสน์-ประเพณี
 2. ชมรมศิลปวัฒนธรรม
 3. ชมรมนักศึกษามุสลิม
 4. ชมรมนักศึกษาคริสเตียน
 5. ชมรมประหยัดเงินตราและเพิ่มค่านิยมไทย
 6. ชมรมศิลปะการแสดง
 • กลุ่มชมรมด้านนันทนาการ
 1. ชมรมถ่ายภาพ
 2. ชมรมดนตรีสากล
 3. ชมรมคณะนักร้องประสานเสียง
 4. ชมรมนำเที่ยวและมัคคุเทศก์
 5. ชมรมเชียร์และเชียร์ลีดเดอร์
 6. ชมรมส่งเสริมกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์และนันทนาการ
 7. ชมรมจอกว้างหรรษา
 • กลุ่มชมรมด้านกีฬา
 1. ชมรมว่ายน้ำ
 2. ชมรมแบตบินตั้น
 3. ชมรมกีฬาต่อสู้ป้องกันตัว
 • ยูโด
 • เทควันโด้
 • คาราเต้
 • เคนโด้             
 

 

การติดต่อ

สายงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ชั้น 3 อาคารเอนกประสงค์และลานจอดรถ
110/1-4 ถนนประชาชื่น หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์ : 02 954 7300 ต่อ 200