ทุน DPU esport 2562 (100%)

ทุน  DPU esport  100% 
          เปิดรับสมัครทุน DPU eSport ประจำปีการศึกษา 2562 ตั้งแต่ วันนี้ - 31 พฤษภาคม 2562  จำนวน 5 ทุน ทุนละประมาณ 300,000 บาท (ทุน 100%) สามารถเรียนได้ทุกคณะ ทุกสาขา เฉพาะนักเรียนที่จบชั้น ม.6, ปวช. (นักศึกษาเข้าใหม่)
 
 
คุณสมบัติผู้สมัครขอทุน
 • นักศึกษาเข้าใหม่ที่เป็นผู้สำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า 
 • มีผลการเรียนได้เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.00 หรือเทียบเท่า
 • มีความสามารถทางด้านกีฬาอิเล็กทรอนิกส์ และเคยเข้าร่วมการแข่งขัน eSport ที่ได้รับการยอมรับในประเทศ เช่น  G Leauge ในเกม Heroes of Newerth HON หรือ Super Cup ในเกม FIFA online และการแข่งขัน eSport ที่ได้รับการยอมรับในระดับประเทศ และต่างประเทศ
 
วิธีการสมัครและเอกสารประกอบการสมัคร
 • กรอกเอกสารใบสมัครตามแบบฟอร์มที่กำหนดที่ศูนย์รับสมัคร ได้ตั้งแต่ วันนี้ -  31 พฤษภาคม 2562
 • เอกสารหรือหลักฐานในการยืนยันว่าเคยเข้าร่วมการแข่งขัน eSport ในระดับประเทศ
 • สำเนาผลการศึกษา
 • เขียนเรียงความ ในหัวข้อ “eSport ช่วยพัฒนาเยาวชนอย่างไร” หรือ “ทักษะการเรียนรู้ที่ได้จากการเล่นกีฬา eSport” ความยาวไม่ต่ำกว่า 1 หน้ากระดาษ A4 ถ้าพิมพ์จะต้องใช้ขนาดตัวอักษรขนาดไม่เกิน 16 นิ้ว
 • กระบวนการพิจารณาคัดเลือกผู้มีสิทธิ์รับทุน
 • คณะกรรมการพิจารณาทุนจะเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติ ตามข้อที่ 1 และคัดเลือกโดยวิธีการสัมภาษณ์ ในวันที่ 3 มิถุนายน 2562 และตัดสินของคณะกรรมการพิจารณาทุนถือว่าเป็นการตัดสินขั้นสุดท้าย และประกาศผลในวันที่ 5 มิถุนายน 2562
 
เงื่อนไข และข้อผูกพันสำหรับผู้รับทุน
 • ทุนการศึกษาต่อเนื่องเป็นระยะเวลา 4 ปี ในการศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี
 • นักศึกษาที่ได้รับทุนจะต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.00 ในแต่ละภาคการศึกษา จึงจะมีสิทธิ์รับทุนการศึกษาในภาคการศึกษาต่อไป
 • นักศึกษาจะต้องช่วยงานกิจกรรมของมหาวิทยาลัย ไม่น้อยกว่า 60 ชั่วโมง จึงจะมีสิทธิ์รับทุนการศึกษาในภาคการศึกษาต่อไป
 • นักศึกษาจะต้องเข้าร่วมฝึกซ้อมอย่างสม่ำเสมอตามข้อกำหนดของผู้ดูแล และเป็นตัวแทนในการแข่งขัน eSport ในระดับต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย จึงจะมีสิทธิ์รับทุนการศึกษาในภาคการศึกษาต่อไป
 • ไม่ประพฤติผิดข้อบังคับมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ว่าด้วย ระเบียบวินัยนักศึกษาขั้นปริญญาบัณฑิต พ.ศ. 2539 และ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ว่าด้วย การสอบไล่ของนักศึกษาขั้นปริญญาบัณฑิต พ.ศ. 2548
สนใจสมัครได้ที่
สายงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
www.dpu.ac.th/sao/
โทร. 02-954-7300 ต่อ 438 และ 694   

การติดต่อ

สายงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ชั้น 3 อาคารเอนกประสงค์และลานจอดรถ
110/1-4 ถนนประชาชื่น หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์ : 02 954 7300 ต่อ 200