ข่าวสารเกี่ยวกับทุนการศึกษา

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับทุนการศึกษา ระดับปริญญาตรี สำหรับนักศึกษาเข้าใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 (รอบที่ 1) และประกาศรายชื่อนักศึกษาทุนกีฬา (รอบที่ 1และ รอบที่ 2)


ตามที่มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ได้ประกาศรับสมัครผู้มีความประสงค์จะขอรับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 ได้พิจารณาคัดเลือกแต่ละทุนการศึกษา โดยระยะเวลาให้ทุน ให้ทุกภาคการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษา ในระยะเวลาไม่เกิน 4 ปี คณะกรรมการได้พิจารณาคัดเลือ

ทุนมูลนิธิมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์


ประกาศทุนมูลนิธิมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 เรื่องการให้ทุนการศึกษา ประเภทเสริมโอกาส และ ประเภทประสบเคราะห์กรรม สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป

ทุน ความสามารถพิเศษทางดนตรี


มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เปิดรับสมัครทุน ความสามารถทางด้านดนตรี ทุนละประมาณ 300,000 บาท (ทุน 100%) สามารถเรียนได้ทุกคณะ ทุกสาขา เฉพาะนักเรียนที่จบชั้น ม.6, ปวช.

ทุน DPU eSport (100%)


มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เปิดรับสมัครทุน DPU eSport จำนวน 5 ทุน ทุนละประมาณ 300,000 บาท (ทุน 100%) สามารถเรียนได้ทุกคณะ ทุกสาขา เฉพาะนักเรียนที่จบชั้น ม.6, ปวช. (นักศึกษาเข้าใหม่)

ทุน Startup (ทุน 100%)


มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เปิดรับสมัครทุน Startup จำนวน 3 ทุน ทุนละประมาณ 300,000 บาท (ทุน 100%) สามารถเรียนได้ทุกคณะ ทุกสาขา เฉพาะนักเรียนที่จบชั้น ม.6, ปวช.

ประกาศ!! รับสมัครทุนจังหวัดชายแดนภาคใต้ ระยะที่ 3 ปีการศึกษา 2560 (กลุ่มที่ 2)


สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ประกาศรับสมัครทุนอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ระยะที่ 3 ปีการศึกษา 2560 ตั้งแต่บัดนี้ - 12 มกราคม 2561 ส่งใบสมัครขอรับทุนได้ที่ สำนักกิจการนักศึกษา อาคาร 10 ชั้น 3

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สนับสนุนทุนการศึกษาแก่นักศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์


ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) มีความประสงค์จะมอบทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาปริญญาตรี จำนวน 1 ทุน ได้แก่ นายชัยทัต บุญธรรม นักศึกษาวิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชี สาขาการตลาดยุคดิจิทัล

ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับทุนจังหวัดชายแดนภาคใต้ ระยะที่ 3 ปีการศึกษา 2560


สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ได้คัดเลือกผู้มีสิทธิ์รับทุนอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ระยะที่ 3 ปีการศึกษา 2560 โดยยกเว้นค่าเล่าเรียนตลอดระยะเวลาการศึกษาของหลักสูตรจากสถาบันอุดมศึกษา

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุนมูลนิธิมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ประจำปีการศึกษา 2560


มูลนิธิมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ มีวัตถุประสงค์จะให้ทุนการศึกษาประเภทเสริมโอกาส ประจำปีการศึกษา 2560 จำนวน 10 คน

ทุนการศึกษา ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)


ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) มีความประสงค์จะมอบทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาปริญญาตรี จำนวน 1 ทุน สามารถส่งใบสมัครขอรับทุนฯ ได้ตั้งแต่บัดนี้ - 29 กันยายน 2560

สัมมนานักศึกษาทุนสายงานกิจการนักศึกษา


สายงานกิจการนักศึกษาจัดสัมมนานักศึกษาทุนสายงานกิจการนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาทุนได้เข้าใจแนวคิดในการพัฒนานักศึกษาในยุค Thailand 4.0 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 17 สิงหาคม 2560 ที่ผ่านมา

การสนับสนุนเงินอุดหนุนทางการศึกษาสำหรับนักศึกษาผู้พิการ ประจำปีการศึกษา 1/2560


สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้ดำเนินโครงการสนับสนุนเงินอุดหนุนทางการศึกษาสำหรับนักศึกษาผู้พิการ ประจำปีการศึกษา 1/2560 ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สายงานกิจการนักศึกษา ชั้น 3 อาคาร 10 โทร. 02-954-7300 ต่อ 438

การให้ทุนการศึกษามูลนิธิมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ประจำปีการศึกษา 2560


มูลนิธิมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ มีวัตถุประสงค์จะให้ทุนการศึกษาประเภทเสริมโอกาส และประเภทประสบเคราะห์กรรม ประจำปีการศึกษา 2560 ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สายงานกิจการนักศึกษา ชั้น 3 อาคาร 10 โทร. 02-954-7300 ต่อ 438

การติดต่อ

สายงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ชั้น 3 อาคารเอนกประสงค์และลานจอดรถ
110/1-4 ถนนประชาชื่น หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์ : 02 954 7300 ต่อ 200