ฝ่ายทุนการศึกษา

        มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์มีนโยบายสนับสนุนทุนการศึกษาแก่นักศึกษาเป็นประจำทุกปีอย่างต่อเนื่อง และได้จัดสรรทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาทุกระดับ ทุกหลักสูตร ทุกสาขา และทุกชั้นปี เพื่อให้นักศึกษาได้มีโอกาสได้รับการสนับสนุนอย่างทั่วถึง

        ทุนการศึกษาของมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ แบ่งเป็น 4 ประเภท

        ทุนเรียนดี ให้นักศึกษาเข้าใหม่ที่มีผลการเรียนดี ผ่านการสอบคัดเลือกหรือผู้อำนวยการโรงเรียนในโครงการเครือยข่าย คัดเลือกส่งนักศึกษาเข้ารับทุน ได้แก่ ทุนไสว-สนั่น ทุนพระสิทธิธาดา ทุนเรียนดี มหาวิทยาลัยพี่-โรงเรียนน้อง ทุนตัวแทนจังหวัด ทุนสถาบันเครือข่ายวิชาชีพ และเมื่อนักศึกษาเข้าศึกษาและมีผลการเรียนดีเด่น จะได้รับทุนเรียนดีในแต่ละชั้นปี โดยคัดเลือกผู้มีคะแนนเฉลี่ยสะสมสูงสุดในแต่ละชั้นปีของแต่ละคณะ

        ทุนสนับสนุนการศึกษา เป็นทุนส่งเสริมและสนับสนุนให้โรงเรียน หน่วยงาน องค์กรต่างๆ ส่งนักเรียนหรือบุคลากรที่สร้างชื่อเสียง หรือทำประโยชน์ให้แก่หน่วยงานและสังคม

        ทุนเสริมโอกาส เป็นทุนการศึกษาเพื่อขยายโอกาสให้แก่นักเรียนนักศึกษา ที่ครอบครัวมีฐานะยากจนหรือมีความจำเป็นทางการเงิน หรือเป็นผู้ด้อยโอกาส ซึ่งนักศึกษายื่นสมัครขอรับทุนได้ทุกปี

        ทุนความสามารถพิเศษ ส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษที่มีผลงานดีเด่นในด้านต่างๆ เช่น ด้านวิชาการ ด้านกีฬา ด้านศิลปวัฒนธรรม ด้านศิลปินและสื่อมวลชน

        นอกจากนี้ ยังมีกองทุนเพื่อนช่วยเพื่อน พี่ช่วยน้อง ครูช่วยศิษย์ สำหรับช่วยเหลือนักศึกษาที่มีปัญหาการเงินฉุกเฉิน มี 2 ลักษณะคือ เป็นเงินให้เปล่าหรือให้ยืมโดยไม่คิดดอกเบี้ย

        ฝ่านทุนการศึกษายังให้บริการแก่นักศึกษาที่ประสงค์จะกู้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) และกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาที่ผูกกับรายได้ในอนาคต (กรอ.) ซึ่งมีหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่แตกต่างกัน ทั้งนี้นักศึกษาจะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดและระเบียบของกองทุนแต่ละประเภท ต้องดำเนินการแต่ละขั้นตอนตาม วัน เวลา ที่กองทุนฯกำหนด และเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลในแต่ละปี

        ดูรายละเอียดได้ที่ www.dpu.ac.th/fund

การติดต่อ

สายงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ชั้น 3 อาคารเอนกประสงค์และลานจอดรถ
110/1-4 ถนนประชาชื่น หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์ : 02 954 7300 ต่อ 200