Download

  แบบฟอร์มสำนักกิจการนักศึกษา

      •  แบบฟอร์มขออนุมัติเคลียร์งบประมาณโครงการ
      •  แบบฟอร์มขออนุญาตเข้าร่วมกิจกรรม (ภาษาไทย)
      •  แบบฟอร์มขออนุญาตเข้าร่วมกิจกรรม (ภาษาอังกฤษ)
      •  แบบฟอร์มคำร้องขอใบระเบียนกิจกรรมนักศึกษา DPU STUDENT ACTIVITY TRANSCRIPT OF RECORDS
      •  แบบฟอร์มขออนุมัติจัดโครงการกิจกรรมนักศึกษา (FM 23-1)
      •  แบบฟอร์มประเมินผลโครงการกิจกรรมนักศึกษา (FM 23-2)
      •  แบบฟอร์มการขอใช้สนามกีฬาและอุปกรณ์
      •  แบบฟอร์มขอเบิกกระเป๋าล่วมยาและเวชภัณฑ์ ห้องพยาบาล มธบ.
      •  แบบฟอร์มคำร้องขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร
      •  แบบฟอร์มใบสมัครขอรับทุนการศึกษา ระดับปริญญาตรี
      •  แบบฟอร์มใบสมัครขอรับทุนการศึกษา ระดับปริญญาโท
      •  แบบฟอร์มใบสมัครขอรับเงินอุดหนุนทางการศึกษาสำหรับนักศึกษาผู้พิการ
      •  แบบคำขอกู้ กยศ. ต่อปีการศึกษา 2559 (สำหรับนักศึกษาเก่ากู้ต่อเนื่องชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป)
      •  แบบคำขอกู้ กรอ. ต่อปีการศึกษา 2559 (สำหรับนักศึกษาเก่ากู้ต่อเนื่องชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป)
      •  แบบฟอร์มหนังสือรับรองสถานภาพ…
          (พ่อ-แม่ของนักศึกษา แยกกันอยู่ หรือแยกทางกัน โดยมิได้จดทะเบียนหย่า หรือใช้บุคคลอื่นเป็นผู้ปกครอง เช่น ปู่ ย่า ตา ยาย ลุง ป้า น้า อา พี่ )
      •  หนังสือรับรองการไม่เป็นผู้ที่ทำงานประจำ...  (ภาคค่ำและภาคพิเศษเท่านั้น)
      •  ใบแจ้งความจำนงลงรายวิชา...
          (สำหรับนักศึกษาเก่ากู้ต่อเนื่องชั้นปีที่ 2 ขึ้นไปที่ จบ ปวส. เรียนต่อหลักสูตรเทียบโอน นักศึกษาที่ต้องกู้เกินหลักสูตร หรือ กู้ไม่ครบครั้ง)
      •  หนังสือรับรองรายได้ของครอบครัวผู้ขอกู้ กรอ. 
      •  หนังสือรับรองรายได้ของครอบครัวผู้ขอกู้ กยศ.
      •  แบบฟอร์มบันทึกกิจกรรมจิตอาสา
      •  แบบฟอร์มกองทุนเพื่อนช่วยเพื่อน พี่ช่วยน้อง ครูช่วยศิษย์
      •  แบบฟอร์ม บันทึกข้อตกลงระงับข้อพิพาท ศูนย์สันติวิธี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
      •  แบบฟอร์ม คำร้องขอรับบริการไกล่เกลี่ยความขัดแย้ง ศูนย์สันติวิธีมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
      •  ปกหน้า
      •  แบบฟอร์มเข้าร่วมเป็นหอพักเครือข่าย มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

  แบบฟอร์มสหกิจศึกษา

      •  จดหมายขอความอนุเคราะห์รับนักศึกษาปฏิบัติงานสหกิจศึกษา (FM 13.1-1)
      •  แบบฟอร์มตอบรับนักศึกษาเข้าปฏิบัติงานสหกิจศึกษา (FM 13.1-2)
      •  แบบประเมินนักศึกษาที่ปฏิบัติงานสหกิจศึกษา (FM 13.1-3)
      •  แบบฟอร์มจดหมายตอบขอบคุณสถานประกอบการ (FM 13.1-4)

การติดต่อ

สายงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ชั้น 3 อาคารเอนกประสงค์และลานจอดรถ
110/1-4 ถนนประชาชื่น หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์ : 02 954 7300 ต่อ 200