แบบฟอร์มขออนุญาตเพิ่มรายชื่อเข้าสอบ (ท.06)

 

สำหรับ
  • นักศึกษาที่ชำระเงินลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว แต่ไม่มีชื่อเข้าสอบ
หลักฐาน
  • สำเนาใบเสร็จลงทะเบียนที่ชำระเงินเรียบร้อยแล้ว
ขั้นตอน
  1. กรอกแบบฟอร์ม ท.06 ยื่นช่องบริการที่ 4-6
  2. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสาร และดำเนินการเพิ่มชื่อให้นักศึกษา
  3. คืนแบบฟอร์ม ท.06 ให้นักศึกษา เพื่อนำไปเข้าห้องสอบ
  4. เมื่อนักศึกษาสอบเสร็จครบทุกวิชาแล้ว ให้นำแบบฟอร์ม ท.06 มาคืนที่ฝ่ายทะเีบียน ช่องที่ 4-6
Download แบบฟอร์ม