คณาจารย์

อาจารย์ประจำ  

ดร.ชัยพร เขมะภาตะพันธ์

Ph.D.(Electrical Engineering)
Chulalongkorn Uniersity, Thailand

ผศ.ดร.เนื่องวงศ์ ทวยเจริญ

Ph.D.(Electrical and Computer Ebgineering)
University of Maryland college park, U.S.A.

ดร.ณรงค์เดช  กีรติพรานนท์

Ph.D.(Infomation Technology)
Queensland University of Technology, Australia

ผศ.ดร.วรพล พงษ์เพ็ชร

Ph.D.(Computer Science) University of Queensland, Australia

รศ.ดร.บงการ หอมนาน

Ph.D.(Electrical Engineering) Chulalongkorn University, Thailand

 

ddd

ddd

อาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ  

ดร.ประศาสน์ จันทราทิพย์ 

สภาวิศวกรในพระบรมราชูปถัมภ์

รศ.ดร.วาทิต เบญจพลกุล

ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รศ.ดร.สมชาย ประสิทธิ์จูตระกูล

ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ศ.ดร.ชิดชนก เหลือสินทรัพย์

ภาควิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย