อาจารย์ และ ผู้ทรงคุณวุฒิ

อาจารย์

ดร.ชัยพร เขมะภาตะพันธ์

Ph.D.(Electrical Engineering)
Chulalongkorn University, Thailand

Research Interest: Computer Networks, Cloud computing, SDN, Security, Mobile 4G/5G

ผลงานทางวิชาการ

ผศ.ดร.ณรงค์เดช กีรติพรานนท์

Ph.D.(Infomation Technology)
Queensland University of Technology, Australia

Research Interest: AI, Robotics, Machine Learning, IoT, Embeded system

ผลงานทางวิชาการ

ผศ.ดร.เนื่องวงศ์ ทวยเจริญ

Ph.D.(Electrical and Computer Engineering)
University of Maryland college park, U.S.A.

Research Interest: Mobile computing, Web application, Software algorithms

ผลงานทางวิชาการ

ดร.ธนัญ จารุวิทยโกวิท

Ph.D.(Electrical Engineering)
Chulalongkorn University, Thailand

Research Interest: MPLS, VoIP, LTE / LTE-A, MPTCP, Network Management

ผลงานทางวิชาการ

ผศ.ดร.มัชฌิกา อ่องแตง

Ph.D. (Computer Science and Engineering)
The Pennsylvania State University, USA.

Research Interest: Information Security, Mobile computing, Cryptography

ผลงานทางวิชาการ

 

ผู้ทรงคุณวุฒิ

ดร.ประศาสน์ จันทราทิพย์

ประธานวิชาการสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย
นายกสมาคมวิศวกรที่ปรึกษาแห่งประเทศไทย
ประธานสหพันธ์สมาคมไฟฟ้า กลุ่มประเทศอาเซียน (AFEEC) ASEAN
สภาวิศวกรในพระบรมราชูปถัมภ์

ศ.ดร.วาทิต เบญจพลกุล

ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รศ.ดร.สมชาย ประสิทธิ์จูตระกูล

ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ศ.ดร.ชิดชนก เหลือสินทรัพย์

ภาควิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย