ผศ.ดร.เนื่องวงศ์ ทวยเจริญ

International Conferences and Publications

 1. Narongdech Keeratipranon, Nuengwong Tuaycharoen, "PJuk: A personal reaction robot ," IEEE Tencon, Oct 2014.
 2. David Wang, Brinda Ganesh, Nuengwong Tuaycharoen, Kathleen Baynes, Aamer Jaleel, Bruce Jacob, "DRAMsim: a memory system simulator , " ACM SIGARCH Computer Architecture News, vol.33, pp. 100-107, 2005.

 

ผลงานตีพิมพ์ในประเทศไทย

 1. นายวรพจน์  ไชยพรพัฒนา และ เนื่องวงศ์  ทวยเจริญ "การปรับปรุงอัลกอริทึมสำหรับการจัดการการทำงานของซีพียูแบบอัตโนมัติ ของโปรแกรมตรวจสอบแรงดันน้ำในท่อประปาของการประปานครหลวงที่มีการใช้งานโนดด็อทเจเอสในการรับ-ส่งข้อมูล" การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมไฟฟ้ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 9 (EENET 2017)
 2. กรวรรธน์  วุฒิวัณณ และ เนื่องวงศ์  ทวยเจริญ "การเปรียบเทียบรูปแบบการแจ้งเตือนซ้ำในระบบการแจ้งสถานะของอุปกรณ์ในระบบสื่อสารสำหรับการใช้ไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์" การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมไฟฟ้ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 8 (EENET 2016)
 3.  ณัฐชนม์  โชคชัย และ เนื่องวงศ์  ทวยเจริญ "การประยุกต์ใช้ขั้นตอนวิธีการจัดตารางเวลากลุ่มท่องเที่ยว" การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมไฟฟ้ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 8 (EENET 2016)
 4. อัยพรรรณ  เอโกบล และ เนื่องวงศ์  ทวยเจริญ "การทำเจซันแคชด้วยโนเอสคิวแอล" รายงานการประชุมวิชาการทางคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ (NCCIT 2015) ครั้งที่ 11
 5. สุนิธิ  วิทยะเสถียรกุล และ เนื่องวงศ์  ทวยเจริญ "Tor's API on iOS" รายงานการประชุมวิชาการทางคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ (NCCIT 2015) ครั้งที่ 11
 6. วรพจน์  ไชยพรพัฒนา และ เนื่องวงศ์  ทวยเจริญ "การปรับปรุงโครงสร้างโปรแกรมตรวจสอบข้อมูลแรงดันน้ำในท่อประปาแบบเวลาจริงด้วยสถาปัตยกรรม Node.js." การประชุมวิชาการงานวิจัยและพัฒนาเชิงประยุกต์ครั้งที่ 7 ECTI-CARD 2015.
 7. กรวรรธน์  วุฒิวัณณ และ เนื่องวงศ์  ทวยเจริญ "ระบบการแจ้งเตือนข้อขัดข้องอุปกรณ์ในระบบสื่อสารสำหรับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์" การประชุมวิชาการงานวิจัยและพัฒนาเชิงประยุกต์ครั้งที่ 7 ECTI-CARD 2015.
 8. ณัฐชนม์  โชคชัย และ เนื่องวงศ์  ทวยเจริญ "ระบบช่วยผู้นำเที่ยว" การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า (EECON-37) ครั้งที่ 37
 9. กุณฑล  เลาหะรัตน์ และ เนื่องวงศ์  ทวยเจริญ "ขั้นตอนวิธีการประมาณรอรถโดยสารประจำทางสำหรับระบบสารสนเทศอัจฉริยะสำหรับการรอรถโดยสารประจำทาง" การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า (EECON-37) ครั้งที่ 37
 10. สุรชาติ  บุญแสน และ เนื่องวงศ์  ทวยเจริญ "สถาปัตยกรรมการกระจายงานของผู้ให้บริการเว็บด้วย NGINX" การประชุมวิชาการระดับชาติด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 10
 11. อัยพรรณ  เอโกบล และ เนื่องวงศ์  ทวยเจริญ "ระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจ สำหรับผู้บริหารการประปานครหลวง" การประชุมวิชาการระดับชาติด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ คร้้งที่ 10