ผศ.ดร.ณรงค์เดช กีรติพรานนท์

International Conferences and Publications

  1. Anurak Choeichum, Narongdech Keeratipranon, and Chaiyaporn Khemapatapan, "IMPROVED GENETIC ALGORITHM WITH ADAPTIVE OPERATORS", Proceeding of 8th International Conference from Scientific Computing to Computational Engineering, Jul 4-7, 2018, Athens Greece, pp.217-224.
  2. Phatcharasak Phawanaphinyo, Narongdech Keeratipranon, Chaiyaporn Khemapatapan, "Optimal Active Energy Loss with Feeder Routing and Renewable Energy for Smart Grid Distribution," Journal of Reviews on Global Economics, vol.6, pp.269-278, 2017.
  3. Anurak Choeichum, Narongdech Keeratipranon, Chaiyaporn Khemapatapan, "Multi-Fuel Allocation for Power Generation Using Genetic Algorithms," Journal of Reviews on Global Economics, vol.6, pp.258-268, 2017
  4. Anurak Choeichum, Narongdech Keeratipranon, Chaiyaporn Khemapatapan, "Biomass Fuels Allocation for Energy Generation Using Genetic Algorithm ," GMSARN International Journal, vol.11, no.2, pp.61-68, 2017.
  5. Kanita Tangthaikwan; Narongdech Keeratipranon; Adshariya Agsornintara, "Multiclass support vector machine for classification spatial data from satellite image ," IEEE International Conference on Knowledge and Smart Technology (KST), Feb 2017.
  6. Narongdech Keeratipranon, Nuengwong Tuaycharoen, "PJuk: A personal reaction robot ," IEEE Tencon, Oct 2014.

 

ผลงานตีพิมพ์ในประเทศไทย

 

  1. ธนภณ  บุญแสนพล และ ณรงค์เดช  กีรติพรานนท์ "การประยุกต์ใช้ขั้นตอนวิธีเชิงพันธุกรรมในการกำหนดกำลังทางเรือ : กรณีศึกษาภารกิจการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและการบรรเทาภัยพิบัติ" การประชุมวิชาการระดับชาติด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ คร้้งที่ 10
  2. ขจรศักดิ์  จันทร์แจ่ม และ ณรงค์เดช  กีรติพรานนท์ "หุ่นยนต์ดูดตะกอนใต้น้ำสำหรับถังพักน้ำประปาขนาดใหญ่" การประชุมวิชาการระดับชาติด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ คร้้งที่ 10
  3. สมพร หลู่ประเสริฐ และ ณรงเดช กีรติพานนท์ "ระบบตรวจวัดสภาพอากาศแบบหลายโหนดโดยส่งผ่านระบบข้อความสั้น", การประชุมเสนอผลงานวิจัย ระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 22, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ, 6-7 ตุลาคม 2554, หน้า 143.