เปิดรับสมัครนักศึกษาปีการศึกษา 2561

หลักสูตรวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และโทรคมนาคม (D.Eng) เปิดรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2561 (รุ่น 4)


 • รายละเอียดหลักสูตร => คลิก

 • กำหนดการรับสมัคร yes

การดำเนินการ

วันที่

1. ประกาศรับสมัคร : นักศึกษากรอกใบสมัคร Online ที่เว็บไซต์

http://www.dpu.ac.th/applygrad/online/online.php

หรือ walk in เข้ามาเขียนใบสมัคร ที่สำนักงานบัณฑิต คณะวิศวกรรมศาสตร์ อาคาร 9 ชั้น 2

 

วันจันทร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ – 31 สิงหาคม 2561

2. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์คัดเลือก

ตามประกาศของหลักสูตร

3. ผู้มีสิทธิ์สอบตามสาขาแจ้งไปนั้น (ส่งรายละเอียดตอบกลับทางอีเมลล์ หรือเบอร์โทรศัพท์ ) สามารถชำระค่าสมัคร (500 บาท) วันที่มาสัมภาษณ์ได้เลย จากนั้นรวบรวมเอกสารการสมัครแล้วนำไปในวันที่สอบสัมภาษณ์

เอกสารการสมัครประกอบด้วย

 1. ใบสมัคร (ทางหลักสูตรพิมพ์ใบสมัครให้) เตรียมรูปถ่ายขนาด 1-1.5 นิ้ว 2 รูป
 2. สำเนาผลการเรียนระดับ ปริญญาตรีและโทอย่างละ 1 ฉบับ
 3. สำเนาทะเบียนบ้าน  1 ฉบับ
 4. สำเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ
 5. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ (ถ้ามี)

 

 

 

 

 

ตามที่หลักสูตรกำหนด

4. สอบสัมภาษณ์ โดยหัวข้อประเมินมีดังนี้

 • พื้นฐานการศึกษา
 • บุคลิกภาพ / ทัศนคติที่มีต่อ มธบ.
 • จุดมุ่งหมายในการศึกษาต่อ โอกาสและความเป็นไปได้ในการสำเร็จการศึกษา
 • ศักยภาพ/ ความรอบรู้สถานการณ์ปัจจุบัน
 • แนวทางวิจัยที่สนใจหรือเคยทำ

 

 

ตามที่หลักสูตรกำหนด

5. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ (ส่งรายละเอียดตอบกลับทางอีเมลล์ หรือเบอร์โทรศัพท์ ) และเรียกรายงานตัวขึ้นทะเบียนนักศึกษา ชำระค่าขึ้นทะเบียน (9,000 บาท)

 

สาขาฯ ทำการแจ้งเป็นรายบุคคล

6. ลงทะเบียนเรียน วิชาปรับพื้นฐาน

*สำหรับผู้ที่จบไม่ตรงสาย หรือไม่มีพื้นฐานทางด้านคอมพิวเตอร์ หรือเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ทางหลักสูตรมีให้เรียนวิชาปรับพื้นฐานโดยลงทะเบียนวิชาต่างๆ (ตามที่กรรมการแนะนำ) ในหลักสูตรปริญญาโท วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และโทรคมนาคม ไม่เกิน 4 วิชา (มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม) โดยจะได้ผลการเรียนเป็น S หรือ U

ตามที่หลักสูตรกำหนด

7. เปิดเรียน ภาคการศึกษา ที่ 1/2561

ลงทะเบียนเรียน ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตรเหมาจ่าย 510,000 บาท แบ่งชำระเทอมละ 85,000 บาท  ในแต่ละเทอมสามารถผ่อนได้ 3 งวด

เดือน สิงหาคม 2561

heartสอบถามรายละเอียดหลักสูตรเพิ่มเติมได้ที่ heart

สำนักงานบัณฑิตศึกษา วิทยาลัยนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีและวิศวกรรมศาสตร์

อาคารวิศวกรรมศาสตร์ อาคาร 9 ชั้น 2