โครงสร้างหลักสูตร

 

จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 57 หน่วยกิต ประกอบด้วย

วิชาปรับพื้นฐาน - หน่วยกิต
วิชาบังคับ 6 หน่วยกิต
วิชาสัมมนา 6 หน่วยกิต
วิชาเลือก 9 หน่วยกิต
วิทยานิพนธ์ 36 หน่วยกิต
  57 หน่วยกิต

รายวิชา

วิชาปรับพื้นฐาน (ไม่นับหน่วยกิต)

QE 801 ภาษาอังกฤษขั้นสูงสำหรับการวิจัยทางวิศวกรรม 3(3-0-12)*

Advanced English for Engineering Research

*ให้ผลการเรียนเป็น S หรือ U โดยได้รับการยกเว้นถ้ามีผลคะแนนทดสอบความรู้ทางภาษาอังกฤษ Toefl ไม่น้อยกว่า 570 หรือการทดสอบภาษาอังกฤษอื่นที่เทียบเท่า

CT 5xx หรือ CT 6xx

คณะกรรมการประจำหลักสูตรอาจพิจารณาให้ลงทะเบียนเรียนเสริมจากรายวิชาในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และโทรคมนาคม

วิชาบังคับ 6 หน่วยกิต
QE 810 ระเบียบวิธีวิจัยทางวิศวกรรมศาสตร์
Engineering Research Methodology

3(3-0-12)

QE 821 การประมาณและระบบไม่เป็นเชิงเส้น
Prediction and Nonlinear System

3(3-0-12)

วิชาสัมมนา 6 หน่วยกิต
QE 811 สัมมนาการวิจัย 1
Research Seminar 1

1(1-0-4) *

QE 812 สัมมนาการวิจัย 2
Research Seminar 2

1(1-0-4) *

QE 813 สัมมนาการวิจัย 3
Research Seminar 3

1(1-0-4) *

QE 814 สัมมนาการวิจัย 4
Research Seminar 4

1(1-0-4) *

QE 815 สัมมนาการวิจัย 5
Research Seminar 5

1(1-0-4) *

QE 816 สัมมนาการวิจัย 6
Research Seminar 6

1(1-0-4) *

*ให้ผลการเรียนเป็น S หรือ U  

วิชาเลือก 9 หน่วยกิต เลือกเรียนจากรายวิชาต่อไปนี้ 3 รายวิชา
QE 822การประมวลผลสัญญาณเชิงสถิติ
Statistical Signal Processing

3(3-0-12)

QE 823 การคำนวณแบบวิวัฒน์
Evolutionary Computation

3(3-0-12)

QE 824คณิตศาสตร์การแปลง
Transform Mathematics

3(3-0-12)

QE 825 โครงข่ายคอมพิวเตอร์ขั้นสูง
Advanced Computer Networks

3(3-0-12)

QE 826 การสื่อสารดิจิทัลขั้นสูง
Advanced Digital Communications

3(3-0-12)

QE 827 ความมั่นคงขั้นสูงสำหรับระบบคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ
Advanced Security for Computer and Information Systems

3(3-0-12)

QE 828 การประมวลผลสารสนเทศสมัยใหม่
Modern Information Processing

3(3-0-12)

QE 829 หัวข้อเฉพาะด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และโทรคมนาคม
Selected Topics in Computer and Telecommunication Engineering

3(3-0-12)

วิชาวิทยานิพนธ์ 36 หน่วยกิต
QE 910 วิทยานิพนธ์
Dissertation

36 หน่วยกิต