โครงสร้างหลักสูตร วิศวกรรมศาสตดุษฏีบัณฑิต (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และโทรคมนาคม)

 

จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 57 หน่วยกิต ประกอบด้วย

วิชาปรับพื้นฐาน - หน่วยกิต
วิชาบังคับ 6 หน่วยกิต
วิชาสัมมนา 6 หน่วยกิต
วิชาเลือก 9 หน่วยกิต
วิทยานิพนธ์ 36 หน่วยกิต
  57 หน่วยกิต