แผนการศึกษา วิศวกรรมศาสตดุษฏีบัณฑิต (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และโทรคมนาคม)

 

ปีที่ 1

ภาคการศึกษาที่ 1 (7 หน่วยกิต)
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
QE810 ระเบียบวิธีวิจัยทางวิศวกรรมศาสตร์ 3
QE811 สัมมนาการวิจัย 1 1
QE821 การประมาณและระบบไม่เป็นเชิงเส้น 3
ภาคการศึกษาที่ 2 (7 หน่วยกิต)
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
QE812 สัมมนาการวิจัย 2 1
QE82x วิชาเลือก 2 วิชา 6

ปีที่ 2

ภาคการศึกษาที่ 1 (10 หน่วยกิต)
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
QE813 สัมมนาการวิจัย 3 1
QE82x วิชาเลือก 3
QE910 วิทยานิพนธ์ 6
ภาคการศึกษาที่ 2 (10 หน่วยกิต)
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
QE814 สัมมนาการวิจัย 4 1
QE910 วิทยานิพนธ์ 9

ปีที่ 3

ภาคการศึกษาที่ 1 (10 หน่วยกิต)
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
QE815 สัมมนาการวิจัย 5 1
QE910 วิทยานิพนธ์ 9
ภาคการศึกษาที่ 2 (13 หน่วยกิต)
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
QE816 สัมมนาการวิจัย 6 1
QE910 วิทยานิพนธ์ 12