แผนการศึกษา

 

ปีที่ 1

ภาคการศึกษาที่ 1 (7 หน่วยกิต)
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
QE 810 ระเบียบวิธีวิจัยทางวิศวกรรมศาสตร์ 3
QE 811 สัมมนาการวิจัย 1 1
QE 821 การประมาณและระบบไม่เป็นเชิงเส้น 3
ภาคการศึกษาที่ 2 (7 หน่วยกิต)
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
QE 812 สัมมนาการวิจัย 2 1
QE 82x วิชาเลือก 2 วิชา 6
QE 801 ภาษาอังกฤษฯ -
ภาคการศึกษาที่ 3 (7 หน่วยกิต)
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
QE 910 วิทยานิพนธ์ 1

ปีที่ 2

ภาคการศึกษาที่ 1 (10 หน่วยกิต)
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
QE 813 สัมมนาการวิจัย 3 1
QE 82x วิชาเลือก 3
QE 910 วิทยานิพนธ์ 6
ภาคการศึกษาที่ 2 (7 หน่วยกิต)
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
QE 812 สัมมนาการวิจัย 4 1
QE 910 วิทยานิพนธ์ 6

ปีที่ 3

ภาคการศึกษาที่ 1 (10 หน่วยกิต)
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
QE 815 สัมมนาการวิจัย 5 1
QE 910 วิทยานิพนธ์ 9
ภาคการศึกษาที่ 2 (13 หน่วยกิต)
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
QE 816 ดุษฎีนิพนธ์ 1 1
QE 910 วิชาเลือก 2 วิชา 12