รายวิชา

 

วิชาปรับพื้นฐาน -

QE 801 ภาษาอังกฤษขั้นสูงสำหรับการวิจัยทางวิศวกรรม
Advanced English for Engineering Research

*ให้ผลการเรียนเป็น S หรือ U โดยได้รับการยกเว้นถ้ามีผลคะแนนทดสอบความรู้ทางภาษาอังกฤษ Toefl ไม่น้อยกว่า 570 หรือการทดสอบภาษาอังกฤษอื่นที่เทียบเท่า

3

CT 5xx หรือ CT 6xx

คณะกรรมการประจำหลักสูตรอาจพิจารณาให้ลงทะเบียนเรียนเสริมจากรายวิชาในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และโทรคมนาคม

3

QE 801 ภาษาอังกฤษขั้นสูงสำหรับการวิจัยทางวิศวกรรม
Advanced English for Engineering Research

3

วิชาบังคับ 6

QE 810 ระเบียบวิธีวิจัยทางวิศวกรรมศาสตร์
Engineering Research Methodology

3

QE 821 การประมาณและระบบไม่เป็นเชิงเส้น
Prediction and Nonlinear System

3

วิชาสัมมนา 6

QE 811 สัมมนาการวิจัย 1
Research Seminar 1

1 *

QE 812 สัมมนาการวิจัย 2
Research Seminar 2

1 *

QE 813 สัมมนาการวิจัย 3
Research Seminar 3

1*

QE 814 สัมมนาการวิจัย 4
Research Seminar 4

1 *

QE 815 สัมมนาการวิจัย 5
Research Seminar 5

1 *

QE 816 สัมมนาการวิจัย 6
Research Seminar 6

1 *

*ให้ผลการเรียนเป็น S หรือ U  
วิชาเลือก เลือกเรียนจากรายวิชาต่อไปนี้ 3 รายวิชา 9


QE 822การประมวลผลสัญญาณเชิงสถิติ
Statistical Signal Processing

3

 

QE 823 การคำนวณแบบวิวัฒน์
Evolutionary Computation

3

 

QE 824คณิตศาสตร์การแปลง
Transform Mathematics

3

QE 825 โครงข่ายคอมพิวเตอร์ขั้นสูง
Advanced Computer Networks

3

QE 826 การสื่อสารดิจิทัลขั้นสูง
Advanced Digital Communications

3

QE 827 ความมั่นคงขั้นสูงสำหรับระบบคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ
Advanced Security for Computer and Information Systems

3

QE 828 การประมวลผลสารสนเทศสมัยใหม่
Modern Information Processing

3

QE 829 หัวข้อเฉพาะด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และโทรคมนาคม
Selected Topics in Computer and Telecommunication Engineering

3
วิชาวิทยานิพนธ์ 36

QE 910 วิทยานิพนธ์
Dissertation

36