รายวิชา วิศวกรรมศาสตดุษฏีบัณฑิต (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และโทรคมนาคม)

 

วิชาปรับพื้นฐาน  

CT5xx หรือ CT6xx

เป็นวิชาไม่กำหนดไว้ในหลักสูตร แต่พิจารณากำหนดให้นักศึกษาแต่ละท่านเรียนเพิ่มเติมเป็นรายบุคคล เพื่อให้มีพื้นฐานความรู้ที่จำเป็นต่อการศึกษา คณะกรรมการประจำหลักสูตรอาจพิจารณาให้ลงทะเบียนเรียนเสริมจากรายวิชาในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และโทรคมนาคม

 

วิชาบังคับ (ุ 6 หน่วยกิต )  

QE810 ระเบียบวิธีวิจัยทางวิศวกรรมศาสตร์
Engineering Research Methodology

3

QE821 การประมาณและระบบไม่เป็นเชิงเส้น
Prediction and Nonlinear System

3

วิชาสัมมนา (ุ 6 หน่วยกิต )  

QE811 สัมมนาการวิจัย 1
Research Seminar 1

1 *

QE812 สัมมนาการวิจัย 2
Research Seminar 2

1 *

QE813 สัมมนาการวิจัย 3
Research Seminar 3

1*

QE814 สัมมนาการวิจัย 4
Research Seminar 4

1 *

QE815 สัมมนาการวิจัย 5
Research Seminar 5

1 *

QE816 สัมมนาการวิจัย 6
Research Seminar 6

1 *

*ให้ผลการเรียนเป็น S หรือ U  
วิชาเลือก เลือกเรียนจากรายวิชาต่อไปนี้ 3 วิชา (ุ 9 หน่วยกิต )  


QE822การประมวลผลสัญญาณเชิงสถิติ
Statistical Signal Processing

3

 

QE823 การคำนวณแบบวิวัฒน์
Evolutionary Computation

3

 

QE824คณิตศาสตร์การแปลง
Transform Mathematics

3

QE825 โครงข่ายคอมพิวเตอร์ขั้นสูง
Advanced Computer Networks

3

QE826 การสื่อสารดิจิทัลขั้นสูง
Advanced Digital Communications

3

QE827 ความมั่นคงขั้นสูงสำหรับระบบคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ
Advanced Security for Computer and Information Systems

3

QE828 การประมวลผลสารสนเทศสมัยใหม่
Modern Information Processing

3

QE829 หัวข้อเฉพาะด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และโทรคมนาคม
Selected Topics in Computer and Telecommunication Engineering

3
วิชาวิทยานิพนธ์ (ุ 36 หน่วยกิต )  

QE910 วิทยานิพนธ์
Dissertation

36