ผศ.ดร.มัชฌิกา อ่องแตง

International Conferences and Publications

  1. Machigar Ongtang and Nattanun Thatphithakkul, "ASSISTIVE TECHNOLOGY TO SUPPORT PEOPLE WITH SPEECH IMPAIRMENT IN PHONE COMMUNICATION", Proceeding of 8th International Conference from Scientific Computing to Computational Engineering, Jul 4-7, 2018, Athens Greece, pp.61-69.
  2. William Enck; Machigar Ongtang; Patrick McDaniel, "Understanding Android Security ," IEEE Security & Privacy, vol.7, pp.50-57, 2009.
  3. Machigar Ongtang; Stephen McLaughlin; William Enck; Patrick McDaniel, "Semantically Rich Application-Centric Security in Android ," IEEE Annual Computer Security Applications Conference, 2009.
  4. Machigar Ongtang; Ali R. Hurson; Yu Jiao, "Agent-Based Infrastructure for Data and Transaction Management in Mobile Heterogeneous Environment ," IEEE WRI International Conference on Communications and Mobile Computing, 2009.
  5. Machigar Ongtang; Ali R. Hurson; Yu Jiao, " Transactional Agents for Pervasive Computing ," IEEE Symposium on Computers and Communications, 2008.
  6. Evens Jean; Machigar Ongtang; Ali R. Hurson, " Web-Based Service Exchange System for Agents and Humans Alike ," IEEE Annual Hawaii International Conference on System Sciences (HICSS 2008), 2008.
  7. Machigar Ongtang; Ali R. Hurson; Yu Jiao; Thomas E. Potok, " Agent-Based Transactions Management for Mobile Multidatabase ," IEEE International Conference on Wireless and Mobile Computing, Networking and Communications (WiMob 2007), 2007.

 

ผลงานตีพิมพ์ในประเทศไทย

1. มัชฌิกา  อ่องแตง "ระบบ Captioned Phone ให้รองรับการใช้งาน แบบ Real-time Text Chat ทั้งบนเครื่องแม่ข่าย ระบบปฏิบัติการ Linux โทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบปฏิบัติการ Andriod และ เครื่อง PC ระบบปฏิบัติการ Windowsศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (Nectec)

2. มัชฌิกา  อ่องแตง "ระบบสนทนาที่มีความปลอดภัยสำหรับโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Secure Mobile Messaging System)สำนักนายกรัฐมนตรี

 

งานวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุน

1. มัชฌิกา  อ่องแตง "โครงการคิดค้นและพัฒนาเครื่องมืออ่านหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ตามมาตรฐาน EPUB3 บนระบบปฏิบัติการ Android  ที่รองรับการข้อความแสดงผลภาษาไทยและสื่อประสม" ศูนย์อิเทคโนโลยีเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

2. มัชฌิกา  อ่องแตง "โครงการคิดค้นและพัฒนาระบบสนทนาข้อความผ่านเว็บและระบบVoIP พร้อม VDO Call ผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่สำหรับระบบสื่อสารแบบมีความปลอดภัยสูง" สำนักข่าวกรองแห่งชาติ

3. มัชฌิกา  อ่องแตง "โครงการจัดหาระบบและการจัดการประมูลใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่สำหรับกิจการโทรคมนาคม ย่าน 1800 MHz และย่าน 900 MHz" สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)