ร้านถ่ายเอกสาร/พิมพ์งาน-เข้าเล่ม


           นักศึกษาสามารถใช้บริการถ่ายเอกสาร พิมพ์งานเข้าเล่มได้ตามอาคารเรียนต่างๆ